Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd do Karpacza.

Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd do Karpacza.
Numer ogłoszenia: 191300 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd do Karpacza..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie (młodzież z rodzin biologicznych lub zastępczych w wieku 15-20 lat) Usługa będzie realizowana w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.). Liczba uczestników: Część I 9-13 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 3-5 osób dzieci w wieku do 3 lat: 4 -7 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 7 -13 osób Część II 12-17 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 2-4 osób dzieci w wieku do 3 lat: 5 - 10 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 18- 26 osób Część III 9-15 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 2- 4 osób dzieci w wieku do 3 lat: 4- 8 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 13-20 osób Uwaga osoby towarzyszącą są osobami dorosłymi. Termin wykonania zamówienia: Część I od 26.07.2014 r. do 01.08.2014 r. Część II od 02.08.2014 r. do 08.08.2014 r. Część III od 09.08.2014 r. do 15.08.2014 r. Miejsce organizacji: Karpacz Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji usługi tzn. potwierdzenia wykonania i udziału uczestników we wszystkich elementach programu. Wykonawca dokona wizualizacji pomieszczeń oraz dokumentacji związanej z realizacją usługi z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opublikowanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki). Wykonawca zapewnia uczestnikom wyjazdu m.in. transport ze Szczecina do Karpacza i z powrotem, wyżywienie, zakwaterowanie, organizację dwóch spotkań przy ognisku, organizację dwóch wycieczek autokarowych poza miejsce zakwaterowania, zajęcia socjoterapeutyczne, opiekę nad dziećmi uczestników warsztatów socjoterapeutycznych, zajęcia rekreacyjne..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna organizację wyjazdu zawierającego w swym programie zajęcia socjoterapeutyczne dla minimum 20 osób. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować dla każdej części zamówienia: a) minimum dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii posiadającymi co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu socjoterapii, b) minimum jedną osobą będącą opiekunem grupy posiadającą wykształcenie wyższe oraz posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w pełnieniu opieki nad uczestnikami wyjazdów, wycieczek itp. c) minimum dwiema osobami będącymi opiekunami do dzieci posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wskazane osoby nie mogą łączyć pełnionych funkcji. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.bip.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego ul. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin pk 105 osoba do kontaktów Anna Sankowska fax 91 4857603 email asankowska@mopr.szczecin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecinpok.301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd do Karpacza..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie (młodzież z rodzin biologicznych lub zastępczych w wieku 15-20 lat) Usługa będzie realizowana w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.). Liczba uczestników: 9-13 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 3-5 osób dzieci w wieku do 3 lat: 4 -7 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 7 -13 osób miejsce organizacji Karpacz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd do Karpacza..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie (młodzież z rodzin biologicznych lub zastępczych w wieku 15-20 lat) Usługa będzie realizowana w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.). Liczba uczestników: 12-17 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 2-4 osób dzieci w wieku do 3 lat: 5 - 10 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 18- 26 osób miejsce organizacji Karpacz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd do Karpacza..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie (młodzież z rodzin biologicznych lub zastępczych w wieku 15-20 lat) Usługa będzie realizowana w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.). Liczba uczestników: 9-15 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 2- 4 osób dzieci w wieku do 3 lat: 4- 8 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 13-20 osób miejsce organizacji Karpacz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin w

  ·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  Numer ogłoszenia: 202046 - 2014; data zamieszczenia: 14.06.2014

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191300 - 2014 data 05.06.2014 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, fax. 091 48 57 603.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • ykonania: Zakończenie: 15.08.2014.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 16.06.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin pok.301..
 • W ogłoszeniu powinno być: 23.06.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin pok.301..

Numer ogłoszenia: 205478 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191300 - 2014 data 05.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, fax. 091 48 57 603.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Liczba uczestników: Część I 9-13 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 3-5 osób dzieci w wieku do 3 lat: 4 -7 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 7 -13 osób Część II 12-17 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 2-4 osób dzieci w wieku do 3 lat: 5 - 10 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 18- 26 osób Część III 9-15 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 2- 4 osób dzieci w wieku do 3 lat: 4- 8 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 13-20 osób Uwaga osoby towarzyszącą są osobami dorosłymi..
 • W ogłoszeniu powinno być: Liczba uczestników: Część I 8 - 13 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 3- 6 osób dzieci w wieku do 3 lat: 4 - 7 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 6 - 13 osób Część II 12 - 17 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 2- 4 osób dzieci w wieku do 3 lat: 6 - 10 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 18 - 26 osób Część III 8 - 14 Uczestników Projektu osoby towarzyszące: 3- 7 osób dzieci w wieku do 3 lat: 4 - 8 osób dzieci w wieku 4 - 18 lat: 12- 20 osób Uwaga osoby towarzyszącą są osobami dorosłymi..

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.06.2014.16.36.49_siwz_Karpacz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 16:36:49 1000,0KB 173 razy
2 05.06.2014.16.36.58_zaA__nr_1_wyjazd.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 16:36:58 130,5KB 97 razy
3 05.06.2014.16.37.04_zaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 16:37:04 11KB 88 razy
4 05.06.2014.16.37.10_zaA__nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 16:37:10 12KB 98 razy
5 05.06.2014.16.37.17_zaA__nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 16:37:17 11KB 93 razy
6 05.06.2014.16.37.23_zaA__nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 16:37:23 13KB 90 razy
7 05.06.2014.16.37.28_zaA_A_cznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 16:37:28 16KB 99 razy
8 05.06.2014.16.37.35_zaA__nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 16:37:35 455,3KB 97 razy
9 05.06.2014.16.37.42_zaA__nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 16:37:42 455,3KB 67 razy
10 05.06.2014.16.37.48_zaA_A_cznik_nr_8.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 16:37:48 90,0KB 106 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.06.2014.13.32.20_modyfikacja_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-13 13:32:20 10KB
2 13.06.2014.13.33.21_zaA__nr_1_wyjazd.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-13 13:33:21 13KB
3 17.06.2014.16.07.10_modyfikacja_uczestnicy.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 16:07:10 110,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 13.06.2014.13.31.44_modyfikacja_siwz.doc 2014-06-13 13:31:44 10KB
2 13.06.2014.13.32.01_zaA__nr_1_wyjazd.doc 2014-06-13 13:32:01 13KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 05-06-2014 16:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 17-06-2014 16:19