Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu:- Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1)

Szczecin: Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa -wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 223770 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa -wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu - Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I część zamówienia obejmuje szkolenie zawodowe Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 KV dla minimalnie 3 - maksymalnie 5 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. II część zamówienia obejmuje szkolenie zawodowe Kucharz z egzaminem czeladniczym dla minimalnie 6 - maksymalnie 8 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. III część zamówienia obejmuje szkolenie zawodowe Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla minimalnie 7 - maksymalnie 10 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. IV część zamówienia obejmuje szkolenie zawodowe Profesjonalny pracownik serwisu sprzątającego dla minimalnie 3 maksymalnie 4 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. V część zamówienia obejmuje Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla minimalnie 3 - maksymalnie 4 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. VI część zamówienia obejmuje Pracownik administracyjno-biurowy dla minimalnie 3 - maksymalnie 4 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 08.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 2 usługi główne do objętych przedmiotem zamówienia. - Za jedną usługę główną dla każdej części zamówienia Zamawiający uzna organizację i przeprowadzenie szkolenia którego zakres tematyczny odpowiada zakresowi określonemu w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować dla każdej części zamówienia minimum dwiema osobami, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły minimum 3 szkolenia, których zakres tematyczny odpowiada zakresowi określonemu w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, Program szkolenia na załączniku nr 7 do siwz (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca przedkłada program szkolenia dla szkoleń na które składa ofertę) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz wraz z oświadczeniem że wykazane w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia na załączniku nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiot dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz oraz dowody że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny ww. wykaz lub oddzielnie wykazy. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1)ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2)wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3)ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4)zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ. 5)w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu, maksymalna wysokość zobowiązań Zamawiającego wobec wykonawcy może ulec zmianie o koszty zmienne przypadające na jednego uczestnika zgodnie z § 4 ust. 6 umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Sikorskiego 3 70-323 Szczecin pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Sikorskiego 3 70-323 Szczecin pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.07.2014.15.43.19_SIWZ_szkolenia_KIS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:43:19 1,2MB 134 razy
2 03.07.2014.15.43.30_ZaA_A_cznik_nr_1_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:43:30 13KB 92 razy
3 03.07.2014.15.43.42_ZaA_A_cznik_nr_1a_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:43:42 119,5KB 88 razy
4 03.07.2014.15.43.53_ZaA_A_cznik_nr_1b_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:43:53 128,5KB 98 razy
5 03.07.2014.15.44.02_ZaA_A_cznik_nr_1c_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:44:02 127,5KB 90 razy
6 03.07.2014.15.44.10_ZaA_A_cznik_nr_1d_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:44:10 119,5KB 85 razy
7 03.07.2014.15.44.18_ZaA_A_cznik_nr_1e_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:44:18 128,5KB 96 razy
8 03.07.2014.15.44.39_ZaA_A_cznik_nr_1f_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:44:39 127,5KB 83 razy
9 03.07.2014.15.44.50_ZaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:44:50 119,5KB 89 razy
10 03.07.2014.15.45.12_ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:45:12 129,5KB 88 razy
11 03.07.2014.15.45.23_ZaA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:45:23 119,5KB 88 razy
12 03.07.2014.15.45.43_ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:45:43 127,5KB 90 razy
13 03.07.2014.15.45.58_ZaA_A_cznik__nr_6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:45:58 12KB 85 razy
14 03.07.2014.15.46.13_ZaA_A_cznik_nr_7_do_SIWZ_Program_szkolenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:46:13 14KB 87 razy
15 03.07.2014.15.46.24_ZaA_A_cznik__nr_8__do_SIWZ_wzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 15:46:24 462,9KB 122 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.07.2014.08.27.41_ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-04 08:27:41 24,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 03-07-2014 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 03-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 04-07-2014 08:27