Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd nad morze

Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd nad morze
Numer ogłoszenia: 270114 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd nad morze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Usługa będzie realizowana w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.). Liczba uczestników: Grupa I od 17 do 22 osób, Grupa II od 16 do 21 osób Miejsce organizacji: miejscowość nadmorska w województwie zachodniopomorskim. położona w pasie nadmorskim tj. pasie lądu ciągnącym się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystki morskiej z pieszą dostępnością do plaży tzw. I strefa turystyczna. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oddelegowania obserwatorów - dla grupy I od 2 do 4 osób, dla grupy II- od 1 do 2 osób którzy będą czuwali nad prawidłową realizacją programu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obserwatorom transportu, zakwaterowania w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych oraz wyżywienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia całodobowej opieki nad uczestnikami wyjazdu. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji usługi tzn. potwierdzenia wykonania i udziału uczestników we wszystkich elementach programu. Wykonawca dokona wizualizacji pomieszczeń oraz dokumentacji związanej z realizacją usługi z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opublikowanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna organizację wyjazdu zawierającego w swym programie zajęcia socjoterapeutyczne dla minimum 20 osób niepełnosprawnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować: dla I grupy wyjazdowej: a) minimum jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psycholog kliniczny posiadający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, b) minimum dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, c) minimum dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagog specjalny oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi (ww osoby winny uczestniczyć w realizacji programu w szczególności prowadzić warsztaty Promocja zdrowego trybu życia, oraz Prowadzenie gospodarstwa domowego, d) minimum jedną osobą będącą opiekunem grupy posiadającą wykształcenie wyższe oraz posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w pełnieniu opieki nad uczestnikami wyjazdów, wycieczek itp. e) minimum dwiema osobami posiadającym kwalifikacje do wykonywania zawodu asystent osoby niepełnosprawnej, posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Asystenci zostaną przypisani do poszczególnych uczestników i będą pełnić nad nimi całodobową opiek. Asystenci mają za zadanie wspierać uczestników i kadrę wyjazdu w realizacji programu wyjazdu. dla II grupy wyjazdowej: a) minimum jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psycholog kliniczny posiadający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, b) minimum dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, c) minimum dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagog specjalny oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi (ww osoby winny uczestniczyć w realizacji programu w szczególności prowadzić warsztaty Promocja zdrowego trybu życia, oraz Prowadzenie gospodarstwa domowego, d) minimum jedną osobą będącą opiekunem grupy posiadającą wykształcenie wyższe oraz posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w pełnieniu opieki nad uczestnikami wyjazdów, wycieczek itp. e) minimum czterema osobami posiadającym kwalifikacje do wykonywania zawodu asystent osoby niepełnosprawnej, posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Asystenci zostaną przypisani do poszczególnych uczestników i będą pełnić nad nimi całodobową opiek. Asystenci mają za zadanie wspierać uczestników i kadrę wyjazdu w realizacji programu wyjazdu. f) minimum jedną osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji tłumacza języka migowego tj wykształcenie wyższe, certyfikat T1 lub T2 oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami głuchoniemymi (w tym znajomość kultury osób głuchych i problematyki osób niepełnosprawnych) Wskazane osoby nie mogą łączyć pełnionych funkcji. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.bip.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego pok 105 osoba do kontaktów Anna Sankowska fax 91 48 57 603 email asankowska@mopr.szczecin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego pok 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.08.2014.10.26.30_siwz_wyjazd_wtz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-13 10:26:30 1,0MB 146 razy
2 13.08.2014.10.26.40_Kopia_zapasowa_zaA__nr_1_wyjazd.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-13 10:26:40 12KB 112 razy
3 13.08.2014.10.26.48_zaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-13 10:26:48 11KB 113 razy
4 13.08.2014.10.26.58_zaA__nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-13 10:26:58 12KB 112 razy
5 13.08.2014.10.27.06_zaA__nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-13 10:27:06 12KB 113 razy
6 13.08.2014.10.27.13_zaA__nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-13 10:27:13 11KB 116 razy
7 13.08.2014.10.27.21_zaA__nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-13 10:27:21 14KB 108 razy
8 13.08.2014.10.27.27_zaA_A_cznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-13 10:27:27 16KB 112 razy
9 13.08.2014.10.27.34_zaA__nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-13 10:27:34 450,6KB 252 razy
10 13.08.2014.10.27.41_zaA_A_cznik_nr_8.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2014-08-13 10:27:41 12,3KB 163 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.08.2014.13.43.59_pytnia_od_wykonawcy_i_modyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-20 13:43:59 121,5KB
Udzielenie zamówienia
1 29.09.2014.15.12.44_2014-09-29-15-11-04-01.pdf 2014-09-29 15:12:44 896,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 13-08-2014 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 13-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 29-09-2014 15:12