Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizacja wyjazdu edukacyjno- integracyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)

Organizacja wyjazdu edukacyjno- integracyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)
Numer ogłoszenia: 351370 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdu edukacyjno- integracyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu edukacyjno - integracyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2. Usługa będzie realizowana w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.). 3. Liczba uczestników: od 40 do 44 osób niepełnosprawnych (niepełnosprawnych intelektualnie wraz ze sprzężeniami typu niepełnosprawność ruchowa, słuchowa, wzrokowa oraz epilepsja). 4. W wyjeździe weźmie udział maksymalnie 10 opiekunów wskazanych przez Zamawiającego przypisanych do maksymalnie 10 Uczestników, nad którymi będą sprawować całodobową opiekę. W ramach wyjazdu wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu, wyżywienia, zakwaterowania oraz udziału we wszystkich formach wsparcia. Koszt pobytu opiekunów Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenach jednostkowych uczestników wyjazdu. 5. Termin realizacji: 24.11.2014r.- 03.12.2014r. 6. Kod CPV: 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oddelegowania 2 obserwatorów, którzy będą na miejscu czuwać nad prawidłową realizacją założonego programu; wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu, zakwaterowania w pokojach jednoosobowych oraz wyżywienia obserwatorów. Koszt pobytu obserwatorów Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenach jednostkowych uczestników wyjazdu. 8. Miejsce organizacji: miejscowość nadmorska w województwie zachodniopomorskim. położona w pasie nadmorskim tj. pasie lądu ciągnącym się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystki morskiej z pieszą dostępnością do plaży tzw. I strefa turystyczna położona nie dalej niż 100 km od Szczecina. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej opieki nad uczestnikami. 10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji usługi tzn. potwierdzenia wykonania i udziału uczestników we wszystkich elementach programu. 11. Wykonawca dokona wizualizacji pomieszczeń oraz dokumentacji związanej z realizacją usługi z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opublikowanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna organizację wyjazdu dla minimum 20 osób niepełnosprawnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować: a) minimum siedmioma osobami posiadającym kwalifikacje do wykonywania zawodu asystent osoby niepełnosprawnej posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wiedzę z zakresu pedagogiki. Ww. asystenci będą mieli pod całodobową opieką grupę 5 osób. Asystenci mają za zadanie wspierać Uczestników i personel w realizacji programu wyjazdu, b) minimum jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psycholog posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację założonego programu, c) minimum dwiema osobami posiadającym kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagog specjalny posiadających co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację założonego programu (dot. w szczególności prowadzenia warsztatów pn. Promocja zdrowego stylu życia Trening umiejętności społecznych, Prowadzenie gospodarstwa domowego), d) minimum jedną osobą do prowadzenia zajęć plastycznych posiadającą wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce (minimum jeden warsztat) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, e) minimum jedną osobą do prowadzenia warsztatów muzycznych posiadającą wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce (minimum jeden warsztat) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, f) minimum jedną osobą do prowadzenia warsztatów teatralnych posiadającą wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce (minimum jeden warsztat) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wskazane osoby nie mogą łączyć stanowisk. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty program zajęć turystycznych i rekreacyjnych w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - doświadczenie kadry wykonawcy - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu, miejsca realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.bip.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego ul. Gen. Sikorskiego 3, Szczecin pok. 105 osoba do kontaktów Anna Sankowska fax 91 48 57 603 email asankowska@mopr.szczecin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Gen. Sikorskiego 3, Szczecin pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia: 353700 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 351370 - 2014 data 21.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, fax. 091 48 57 603.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 03.12.2014..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 02.12.2014..

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.10.2014.17.10.03_siwz_wyjazd_edukacyjno-_integracyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 17:10:03 1,2MB 133 razy
2 21.10.2014.17.10.13_Kopia_zapasowa_zaA__nr_1_wyjazd.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 17:10:13 13KB 78 razy
3 21.10.2014.17.10.21_zaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 17:10:21 11KB 79 razy
4 21.10.2014.17.10.27_zaA__nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 17:10:27 122,5KB 76 razy
5 21.10.2014.17.10.47_zaA__nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 17:10:47 11KB 75 razy
6 21.10.2014.17.11.04_zaA_A_cznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 17:11:04 16KB 82 razy
7 21.10.2014.17.12.20_zaA_A_cznik_nr_8.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 17:12:20 49,5KB 91 razy
8 21.10.2014.17.13.04_wzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 17:13:04 449,6KB 79 razy
9 21.10.2014.17.14.31_zaA__nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-21 17:14:31 128,5KB 76 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 23.10.2014.14.15.29_Pytania_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-23 14:15:29 686,4KB
2 23.10.2014.14.15.38_modyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-23 14:15:38 651,9KB
3 27.10.2014.12.19.37_pytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-27 12:19:37 1,3MB
4 27.10.2014.15.51.41_Pytania_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-27 15:51:41 30,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 21-10-2014 17:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 19-11-2014 13:46