Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Zakupu bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Zakupu bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 416768 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakupu bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywnościowych w formie papierowej podlegających wymianie na żywność w placówkach wskazanych przez Wykonawcę. Zamawiający zamawia następujące ilości i nominały bonów żywnościowych: a) 11 178 szt. bonów o nominale 20 zł, b) 14 784 szt. bonów o nominale 10 zł Zaproponowane przez wykonawcę placówki handlowe realizujące bony powinny być położone w granicach administracyjnych Miasta Szczecina. Do oferty należy załączyć wykaz placówek handlowych, w których będzie można realizować dostarczone bony. Klienci MOPR za bony nabywać będą wyłącznie artykuły spożywcze. Niedopuszczalne jest wydawanie za bony alkoholu i wyrobów tytoniowych. Wymagane jest, aby wszystkie dostarczane bony miały formę papierową. Na każdym bonie winna być umieszczona klauzula z treści której wynikać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych a także nadruk informujący o wartości nominalnej bonu. Druk bonów wykona Wykonawca na swój koszt. Bony dostarczone będą na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wymagany termin realizacji bonów - minimum 12 miesięcy od dnia ich wydania Zamawiającemu. Bony nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisywania przez Zamawiającego. Podstawą odbioru przedmiotu dostawy będzie protokół odbioru sporządzany przy odbiorze dostawy. Warunki finansowania: Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z § 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. Dostępność dokumentów przetargowych: Dokumenty przetargowe tj. siwz wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej zamawiającego. Adres podany jest w ogłoszeniu o zamówieniu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz o terminie realizacji bonów; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument wykaz punktów handlowych realizujących bony na terenie miasta Szczecin według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1a do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - termin realizacji bonów - 10
 • 3 - Ilość punktów realizujących bony na terenie miasta Szczecin - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę, wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; Ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 70-323 Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2014 godzina 10:00, miejsce: 70-323 Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok.301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.12.2014.12.20.33_siwz_bony_na_styczeA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-22 12:20:33 364,6KB 123 razy
2 22.12.2014.12.20.42_ZaA_A_cznik__nr_1_do_swiz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-22 12:20:42 32,5KB 95 razy
3 22.12.2014.12.20.50_ZaA_A_cznik_nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-22 12:20:50 31KB 101 razy
4 22.12.2014.12.21.02_ZaA_A_cznik_nr_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-22 12:21:02 43KB 95 razy
5 22.12.2014.12.21.08_ZaA_A_cznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-22 12:21:08 32,5KB 95 razy
6 22.12.2014.12.21.18_umowa_bony_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-22 12:21:18 180,6KB 121 razy
7 22.12.2014.12.22.39_ZaA_A_cznik_nr_1a_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-22 12:22:39 44,5KB 97 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 22-12-2014 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 22-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 22-12-2014 12:22