Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie

Szczecin: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 14131 - 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową w oparciu o pomocnicze: przedmiary robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. (Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie). Zakres zamówienia obejmuje także niżej wymienione prace: 1) roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe, 2) roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 3) roboty związane z oznakowaniem terenu budowy oraz odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót, wygrodzeniem stref niebezpiecznych, 4) wykonanie i ustawieniem tablicy informacyjnej budowy oraz dokonywaniem stosownych zmian w treści tablicy, 5) roboty związane z ogrodzeniem terenu budowy (wygodzenie terenu budowy od terenu szkoły), zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 6) wykonanie na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 7) roboty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, 8) roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 9) dostarczenie, montaż, demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 10) zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 11) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 12) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp. oraz przekazanie ich zamawiającemu w jednym egzemplarzu. Protokoły badań i sprawdzeń muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, 13) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, 14) sporządzenie i przekazaniem zamawiającemu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta, 15) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 16) wszystkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, 4. Elementy przedmiotu zamówienia opisano w niżej wymienionych załącznikach do siwz: 1) Załącznik nr 9 do siwz - Dokumentacja projektowa: a) Projekt wykonawczy pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie- wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża architektura, konstrukcja, ekspertyza techniczna, b) Projekt wykonawczy pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie- wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża sanitarna - wentylacja mechaniczna, c) Projekt wykonawczy pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie- wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża sanitarna - instalacje wod-kan i centralnego ogrzewania, d) Projekt wykonawczy pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A- wykonany przez Zakład Usług Projektowych Ryszard Filipowicz - branża elektryczna, e) Projekt wykonawczy pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie-wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża teletechniczna, f) Projekt wykonawczy pod nazwą: Remont elewacji budynku- wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża architektura, konstrukcja - REALIZOWANY ZAKRES PRAC OBEJMUJE PRACE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJI WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ, g) Projekt budowlany pod nazwą: Projekt budowy pochylni dla niepełnosprawnych- wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża architektura - REALIZOWANY ZAKRES PRAC OBEJMUJE PRACE ZWIĄZANE Z PODESTEM, SCHODAMI, MURKAMI OPOROWYMI ORAZ POCHYLNIĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z BALUSTRADAMI. 2) Załącznik nr 10 do siwz - Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie- wykonana przez Norman Bartłomiej Siekierkowski- branża budowlana i instalacyjna, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie- wykonana przez Pracownię Projektową Projektor - branża telekomunikacyjna, c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pod nazwą: Remont elewacji budynku -wykonana przez Norman Bartłomiej Siekierkowski - branża budowlana REALIZOWANY ZAKRES PRAC OBEJMUJE PRACE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJI WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ, d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pod nazwą: Budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz remont zagospodarowania terenu- wykonana przez Norman Bartłomiej Siekierkowski - branża budowlana - REALIZOWANY ZAKRES PRAC OBEJMUJE PRACE ZWIĄZANE Z PODESTEM, SCHODAMI, MURKAMI OPOROWYMI ORAZ POCHYLNIĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z BALUSTRADAMI. 3) Załącznik nr 11 do siwz - Przedmiary robót: a) Przedmiar robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie - branża budowlana, b) Przedmiar robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie - branża sanitarna, c) Przedmiar robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie - branża elektryczna, d) Przedmiar robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie - branża teletechniczna, e) Przedmiar robót pod nazwą: Remont elewacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie - Częściowa wymiana okien zachodniej i wschodniej elewacji - branża budowlana, f) Przedmiar robót pod nazwą: Budowa pochylni dla niepełnosprawnych - branża budowlana UWAGA: Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11 do siwz są elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót oraz może je modyfikować. 5. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa 2) Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót 3) SIWZ UWAGA: W części dokumentacji projektowej (załącznika nr 9 do siwz) mianowicie w projekcie wykonawczym pod nazwą: Remont elewacji budynku- wykonanym przez Pracownię Projektową Projektor - branża architektura, konstrukcja oraz w projekcie budowlanym pod nazwą: Projekt budowy pochylni dla niepełnosprawnych- wykonanym przez Pracownię Projektową Projektor - branża architektura Zamawiający wykreślił treści, które nie stanowią o przedmiocie zamówienia i nie są podstawą do realizacji prac które są przedmiotem zamówienia. 6. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa: 1) Roboty budowlane będą realizowane na podstawie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych Nr 108/14 z dnia 27.01.2014 oraz zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 28.08.2013. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy -przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt. 3) Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy/ robót, uwierzytelnionej kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającego wpis ww. osób na listę członków tej izby i uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych. 4) Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. 5) Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Harmonogram powinien zawierać elementy robót i ich wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym. Na wniosek Wykonawcy harmonogram ten może być aktualizowany w czasie realizacji zadania, za zgodą Zamawiającego. 6) Wykonawca zobowiązany jest do: a) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; b) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; c) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; d) uzyskiwania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Zamawiającego, e) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; f) zgłoszenia Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, g) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich wykonaniem, h) przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy 4) Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót branżowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 5) Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 6) Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 7) Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami), b. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 8) Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami). Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego. UWAGA: Dojazd do przedmiotowego budynku zlokalizowanego na działce nr 3-72 możliwy jest jedynie przez bramę na działkę nr 3-71, na której znajduje się sala gimnastyczna Liceum Ogólnokształcącego nr VI. Brama ta ma szerokość 2,4m i wysokość 2,54m. Wobec powyższego Wykonawca musi uwzględnić w ofercie wszelkie koszty związane z niedogodnościami wynikającymi z utrudnionym dostępem do przedmiotowej inwestycji. 7. Podane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w wyżej wymienionych dokumentach. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji technicznej. 8. Rozliczenia i płatności nastąpią zgodnie z umową. 9. Odbiór końcowy: 1) Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia, 2) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) dziennik budowy, b) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie o przyjęciu ww. dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, e) świadectwo charakterystyki energetycznej, f) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, g) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i zatwierdzenie go przez Zamawiającego, h) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników robót branżowych)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.26.00.00-7, 45.42.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.43.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 18.02.2015 r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Nr 13 1020 4795 0000 9102 0278 1011. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do kasy Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 14.30. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)miejsce i termin zwrotu gwarancji. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1)wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy), że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Za najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna robotę polegającą na budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w zakresie wielobranżowym (tj. wykonanie robót branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej - trzy branże łącznie jako jedna robota budowlana, bez określania udziału poszczególnych branż w całkowitej wartości najważniejszej roboty budowlanej). Wartość brutto jednej najważniejszej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 1.000.000,00 złotych, słownie: jeden milion złotych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą, której zamierza powierzyć: a) funkcję kierownika budowy i funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; b) funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych oraz sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; c) funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w kilku specjalnościach. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada zdolność kredytową lub dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wykazana przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tą wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa te n z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. (oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Wykaz najważniejszych robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według Wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. 4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w w/w wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku: 1)konieczności wstrzymania robót przez Zamawiającego w celu usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 2)odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, 3)zmianie stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 4)wystąpienia obiektywnych niezależnych od woli stron umowy okoliczności skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 5)zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT, 6)konieczności dokonania zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ, 7)konieczności zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. Zmniejszenie wynagrodzenia może nastąpić: a)w związku ze zmianą sposobu prowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w ofercie wykonawcy. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego), b)stawka roboczogodziny (R) - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego, c)koszty pośrednie (Kp) (R+S) - minimalne dla województwa zachodniopomorskiego, d)zysk kalkulacyjny (Z) (R+S+Kp) - minimalny dla województwa zachodniopomorskiego, e)ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. f)nakłady rzeczowe - w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych KNR, roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z opracowanym kosztorysem ofertowym, Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym: 1) Zmiany technologiczne w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczność realizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 2) zmiany wskazane w pkt 1) lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w pkt 1) lit a do c zmian, może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 2 pkt 8. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie zasadami określonymi w ust. 2. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 2, 3, 4, 5 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo- finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Sikorskiego 3 70-323 pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.02.2015.16.16.55_siwz_jagielloA_ska_zmiana_sposobu_uA_ytkowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:16:55 496,7KB 330 razy
2 02.02.2015.16.18.09_Zal_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:18:09 41KB 135 razy
3 02.02.2015.16.18.20_Zal_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:18:20 35KB 127 razy
4 02.02.2015.16.18.49_Zal_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:18:49 43KB 124 razy
5 02.02.2015.16.19.06_Zal_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:19:06 36,5KB 121 razy
6 02.02.2015.16.19.18_Zal_5_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:19:18 32KB 126 razy
7 02.02.2015.16.19.32_Zal_6_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:19:32 33,5KB 123 razy
8 02.02.2015.16.19.42_Zal_7_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:19:42 31,5KB 134 razy
9 02.02.2015.16.20.01_ZaA_A_cznik_8_umowa_jagielloA_ska_2015-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:20:01 149,0KB 199 razy
10 02.02.2015.16.20.42_ZaA__nr_9_dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:20:42 29,4MB 198 razy
11 02.02.2015.16.20.56_Zal_nr_10_STWiOR.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:20:56 2,7MB 139 razy
12 02.02.2015.16.21.15_Zal_nr_11_przedmiary_robA_t.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:21:15 681,9KB 213 razy
13 02.02.2015.16.21.42_zaA_A_cznik_12_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:21:42 31,5KB 131 razy
14 02.02.2015.16.21.55_zaA_acznik_13_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-02 16:21:55 44,5KB 213 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 11.02.2015.09.19.06_odpowiedzi_do_wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-11 09:19:06 494,7KB
2 11.02.2015.14.18.24_odpowiedzi_do_wykonawcy_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-11 14:18:24 325,1KB
3 11.02.2015.14.18.41_odpowiedzi_do_wykonawcy_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-11 14:18:41 746,0KB
4 13.02.2015.14.28.52_odpowiedzi_do_wykonawcA_w_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-13 14:28:52 1,4MB
5 13.02.2015.14.29.06_A.E.02_elew_pn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-13 14:29:06 377,5KB
6 13.02.2015.14.29.26_A.E.06_elew_pd.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-13 14:29:26 316,1KB
7 13.02.2015.14.29.52_A.E.09_zest_okien.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-13 14:29:52 377,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 02-02-2015 16:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 02-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 13-02-2015 14:29