Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczecin: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) Numer ogłoszenia: 49124 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1). II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia mają na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych Uczestników Projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były realizowane w centrum Szczecina, obejmującego terytorialnie Stare Miasto, Centrum, Nowe Miasto, Śródmieście-Zachód, Turzyn, Śródmieście-Północ, Łękno, Pogodno, część Międzyodrza - pas przy Odrze od ul. Maklerskiej do Zbożowej. Wykonawca musi wskazać w ofercie dokładny adres miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych. Czas trwania szkoleń nie może przekroczyć 4 dni w tygodniu w przedziale dni: poniedziałek - piątek i przedziale godzin od 8:30 do 14:30 szczegółowo dalej opisanego w SIWZ. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 2 usługi główne do objętych przedmiotem zamówienia. - Za jedną usługę główną dla każdej części zamówienia Zamawiający uzna organizację i przeprowadzenie szkolenia którego zakres tematyczny odpowiada zakresowi określonemu w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować dla każdej części zamówienia minimum jedną osobą, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły minimum 3 szkolenia, których zakres tematyczny odpowiada zakresowi określonemu w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: ?wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; ?wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: ?oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; ?aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: ?nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument program szkolenia na załączniku nr 7 do siwz (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca przedkłada program szkolenia dla szkoleń na które składa ofertę) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 80 2 - doświadczenie kadry realizującej zamówienie - 20 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ; 5) w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu, maksymalna wysokość zobowiązań Zamawiającego wobec wykonawcy może ulec zmianie o koszty zmienne przypadające na jednego uczestnika zgodnie z § 4 ust. 4 umowy IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin pok. 107. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2015 godzina 10:00, miejsce: ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin pok. 301. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.03.2015.18.03.27_2015_-_SIWZ_szkolenia_zawodowe_KIS_ok.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-05 18:03:27 27KB 179 razy
2 05.03.2015.18.04.19_ZaA_A_cznik_nr_1_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-05 18:04:19 13KB 98 razy
3 05.03.2015.18.04.35_ZaA_A_cznik_nr_1a_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-05 18:04:35 12KB 97 razy
4 05.03.2015.18.04.51_ZaA_A_cznik_nr_1b_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-05 18:04:51 11KB 96 razy
5 05.03.2015.18.05.07_ZaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-05 18:05:07 119,5KB 93 razy
6 05.03.2015.18.05.23_ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-05 18:05:23 128,5KB 97 razy
7 05.03.2015.18.05.44_ZaA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-05 18:05:44 119,5KB 96 razy
8 05.03.2015.18.05.59_ZaA_A_cznik__nr_5_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-05 18:05:59 12KB 96 razy
9 05.03.2015.18.06.16_ZaA_A_cznik_nr_6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-05 18:06:16 127,5KB 92 razy
10 05.03.2015.18.06.32_ZaA_A_cznik_nr_7_do_SIWZ_Program_szkolenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-05 18:06:32 14KB 104 razy
11 05.03.2015.18.06.52_ZaA_A_cznik__nr_8__do_SIWZ_wzA_r_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-03-05 18:06:52 16KB 87 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 11.03.2015.10.51.43_odpowiedz_na_pytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-11 10:51:43 632,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 05-03-2015 18:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 11-03-2015 10:55