Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie

Szczecin: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 80202 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 14131 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową w oparciu o pomocnicze: przedmiary robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. (Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie). Zakres zamówienia obejmuje także niżej wymienione prace: 1) roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe, 2) roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 3) roboty związane z oznakowaniem terenu budowy oraz odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót, wygrodzeniem stref niebezpiecznych, 4) wykonanie i ustawieniem tablicy informacyjnej budowy oraz dokonywaniem stosownych zmian w treści tablicy, 5) roboty związane z ogrodzeniem terenu budowy (wygodzenie terenu budowy od terenu szkoły), zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 6) wykonanie na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 7) roboty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, 8) roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 9) dostarczenie, montaż, demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 10) zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 11) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 12) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp. oraz przekazanie ich zamawiającemu w jednym egzemplarzu. Protokoły badań i sprawdzeń muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, 13) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, 14) sporządzenie i przekazaniem zamawiającemu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta, 15) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 16) wszystkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, 4. Elementy przedmiotu zamówienia opisano w niżej wymienionych załącznikach do siwz: 1) Załącznik nr 9 do siwz - Dokumentacja projektowa: a) Projekt wykonawczy pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie- wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża architektura, konstrukcja, ekspertyza techniczna, b) Projekt wykonawczy pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie- wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża sanitarna - wentylacja mechaniczna, c) Projekt wykonawczy pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie- wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża sanitarna - instalacje wod-kan i centralnego ogrzewania, d) Projekt wykonawczy pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A- wykonany przez Zakład Usług Projektowych Ryszard Filipowicz - branża elektryczna, e) Projekt wykonawczy pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie-wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża teletechniczna, f) Projekt wykonawczy pod nazwą: Remont elewacji budynku- wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża architektura, konstrukcja - REALIZOWANY ZAKRES PRAC OBEJMUJE PRACE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJI WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ, g) Projekt budowlany pod nazwą: Projekt budowy pochylni dla niepełnosprawnych- wykonany przez Pracownię Projektową Projektor - branża architektura - REALIZOWANY ZAKRES PRAC OBEJMUJE PRACE ZWIĄZANE Z PODESTEM, SCHODAMI, MURKAMI OPOROWYMI ORAZ POCHYLNIĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z BALUSTRADAMI. 2) Załącznik nr 10 do siwz - Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie- wykonana przez Norman Bartłomiej Siekierkowski- branża budowlana i instalacyjna, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie- wykonana przez Pracownię Projektową Projektor - branża telekomunikacyjna, c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pod nazwą: Remont elewacji budynku -wykonana przez Norman Bartłomiej Siekierkowski - branża budowlana REALIZOWANY ZAKRES PRAC OBEJMUJE PRACE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJI WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ, d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pod nazwą: Budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz remont zagospodarowania terenu- wykonana przez Norman Bartłomiej Siekierkowski - branża budowlana - REALIZOWANY ZAKRES PRAC OBEJMUJE PRACE ZWIĄZANE Z PODESTEM, SCHODAMI, MURKAMI OPOROWYMI ORAZ POCHYLNIĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z BALUSTRADAMI. 3) Załącznik nr 11 do siwz - Przedmiary robót: a) Przedmiar robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie - branża budowlana, b) Przedmiar robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie - branża sanitarna, c) Przedmiar robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie - branża elektryczna, d) Przedmiar robót pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku przy ulicy Jagiellońskiej 62 A w Szczecinie - branża teletechniczna, e) Przedmiar robót pod nazwą: Remont elewacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie - Częściowa wymiana okien zachodniej i wschodniej elewacji - branża budowlana, f) Przedmiar robót pod nazwą: Budowa pochylni dla niepełnosprawnych - branża budowlana UWAGA: Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11 do siwz są elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót oraz może je modyfikować. 5. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa 2) Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót 3) SIWZ UWAGA: W części dokumentacji projektowej (załącznika nr 9 do siwz) mianowicie w projekcie wykonawczym pod nazwą: Remont elewacji budynku- wykonanym przez Pracownię Projektową Projektor - branża architektura, konstrukcja oraz w projekcie budowlanym pod nazwą: Projekt budowy pochylni dla niepełnosprawnych- wykonanym przez Pracownię Projektową Projektor - branża architektura Zamawiający wykreślił treści, które nie stanowią o przedmiocie zamówienia i nie są podstawą do realizacji prac które są przedmiotem zamówienia. 6. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa: 1) Roboty budowlane będą realizowane na podstawie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych Nr 108/14 z dnia 27.01.2014 oraz zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 28.08.2013. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy -przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt. 3) Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy/ robót, uwierzytelnionej kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającego wpis ww. osób na listę członków tej izby i uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych. 4) Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. 5) Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Harmonogram powinien zawierać elementy robót i ich wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym. Na wniosek Wykonawcy harmonogram ten może być aktualizowany w czasie realizacji zadania, za zgodą Zamawiającego. 6) Wykonawca zobowiązany jest do: a) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; b) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; c) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; d) uzyskiwania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Zamawiającego, e) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; f) zgłoszenia Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, g) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich wykonaniem, h) przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy 4) Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót branżowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 5) Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 6) Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 7) Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami), b. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 8) Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami). Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego. UWAGA: Dojazd do przedmiotowego budynku zlokalizowanego na działce nr 3-72 możliwy jest jedynie przez bramę na działkę nr 3-71, na której znajduje się sala gimnastyczna Liceum Ogólnokształcącego nr VI. Brama ta ma szerokość 2,4m i wysokość 2,54m. Wobec powyższego Wykonawca musi uwzględnić w ofercie wszelkie koszty związane z niedogodnościami wynikającymi z utrudnionym dostępem do przedmiotowej inwestycji. 7. Podane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w wyżej wymienionych dokumentach. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji technicznej. 8. Rozliczenia i płatności nastąpią zgodnie z umową. 9. Odbiór końcowy: 1) Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia, 2) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) dziennik budowy, b) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie o przyjęciu ww. dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, e) świadectwo charakterystyki energetycznej, f) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, g) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i zatwierdzenie go przez Zamawiającego, h) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników robót branżowych).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.26.00.00-7, 45.42.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 46.43.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Taran Sp. z o.o., ul. Bociania 40, 71-696 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1719487,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1260000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 949000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1525862,82
  • Waluta: PLN.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 09-04-2015 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 09-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2015 14:56