Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Śródmieście.

Szczecin: Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Śródmieście. Numer ogłoszenia: 331794 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Śródmieście.. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Śródmieście. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z decyzjami wydanymi przez upoważnionych pracowników Zamawiającego świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od Zamawiającego. Maksymalny wymiar usług opiekuńczych określony będzie w decyzjach administracyjnych, natomiast zakres usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych poszczególnym klientom określony będzie w indywidualnej karcie usług. Realizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta w godz. od 7.00 do 21.00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego potwierdzonej następnie w wydanej decyzji administracyjnej. Zamawiający przewiduje, że liczba klientów dla których będą świadczone usługi oraz liczba godzin usług wynosić będzie około 340 osób, liczba godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 27 907 godzin usług opiekuńczych oraz 2080 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający szacuje iż, w ramach zamówienia zrealizuje co najmniej 80 % godzin usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych . Usługi, które wymagają tylko jednego wejścia w środowisko w ciągu dnia muszą być świadczone przez jedną i tą samą osobę świadczącą usługi opiekuńcze w sposób stały i systematyczny w pełnym wymiarze określonym w decyzji oraz IKU. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby świadczącej usługi w przypadku choroby, urlopu, uzasadnionej woli klienta. W przypadku usług wymagających kilku wejść w środowisko w ciągu dnia, Zamawiający dopuszcza świadczenie usług przez kilka osób.. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.00-0. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE ? Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ? Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 386277,50 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ ? Cena wybranej oferty: 386277,50 ? Oferta z najniższą ceną: 386277,50 / Oferta z najwyższą ceną: 386277,50 ? Waluta: PLN . ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę ? 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. ? 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2014/S 244-430358 Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich z dnia 18.12.2014r. na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - Sekcja VI.3, ogłoszenie o zamówieniu numer 2014-207 366981 z dnia 28.10.2014r, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 28.10.2014r.,- wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 04-12-2015 15:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2015 15:42