Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Północ w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Północ w Szczecinie Numer ogłoszenia: 332080 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Północ w Szczecinie. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Północ. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z decyzjami wydanymi przez upoważnionych pracowników Zamawiającego świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od Zamawiającego. Maksymalny wymiar usług opiekuńczych określony będzie w decyzjach administracyjnych, natomiast zakres usług opiekuńczych przyznanych poszczególnym klientom określony będzie w indywidualnej karcie usług. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta w godz. od 7.00 do 21.00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego potwierdzonej następnie w wydanej decyzji administracyjnej. Zamawiający przewiduje, że liczba klientów dla których będą świadczone usługi oraz liczba godzin usług wynosić będzie około 306 osób, liczba godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 21 450 godzin usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający szacuje iż, w ramach zamówienia zrealizuje co najmniej 80 % godzin usług opiekuńczych. Usługi, które wymagają tylko jednego wejścia w środowisko w ciągu dnia muszą być świadczone przez jedną i tą samą osobę świadczącą usługi opiekuńcze w sposób stały i systematyczny w pełnym wymiarze określonym w decyzji oraz IKU. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby świadczącej usługi w przypadku choroby, urlopu, uzasadnionej woli klienta. W przypadku usług wymagających kilku wejść w środowisko w ciągu dnia, Zamawiający dopuszcza świadczenie usług przez kilka osób. Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MOPR w Szczecinie w podstawowym zakresie obejmuje: I. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych: 1) Czynności żywieniowe: a) przygotowanie lub dostarczanie posiłków (w tym minimum jednego gorącego) oraz produktów żywnościowych na pozostałą część dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę żywności; b) pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie o ile wymaga tego stan zdrowia klienta. 2) Czynności gospodarcze: a) przynoszenie opału, palenie w piecu; b) sprzątanie: -utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia; -wynoszenie śmieci; -utrzymywanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych; -mycie okien. c) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych; d) utrzymywanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek inwalidzki, balkonik, podnośnik) e) robienie zakupów; f) pranie odzieży, bielizny pościelowej, niezbędne prasowanie lub zanoszenie i odbiór rzeczy z pralni. 3) czynności organizacyjne: a) ustalanie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich jeżeli zachodzi taka potrzeba; b) realizacja recept lekarskich; c) załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub innych instytucjach i organizacjach; d) pomoc w regulowaniu opłat (na życzenie); e) pomoc w organizacji czasu wolnego; f) zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych, 4) inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb klienta. II. Opiekę higieniczną 1) Czynności higieniczne: a) pomoc w utrzymaniu higieny: mycie ciała, mycie głowy, kąpiel; b) czesanie; c) obcinanie paznokci; d) golenie; e) zmiana pielucho- majtek; f) higiena jamy ustnej/czyszczenie protez zębowych; 2) Zmiana bielizny osobistej i pościelowej. 3) Słanie łóżka. 4) Inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb klienta. III. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem: 1)Inicjowanie, ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym. 2) Organizacja wyjść z mieszkania. 3) Pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych w tym religijnych. 4) Pomoc w zaspokajaniu potrzeb kulturalno - sportowo- rekreacyjnych. 5) Inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb klient. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie usług, będących przedmiotem zamówienia, przez osoby biegle władające językiem polskim i mogące wykonywać te usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnych form zatrudnienia lub umowy o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014r., poz. 1118.). 6. Zamawiający wymaga, ze względu na specyficzny charakter usług opiekuńczych w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług aby osoby świadczące usługi opiekuńcze były sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, posiadały umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. 7. Osoby świadczące usługi opiekuńcze winny posiadać dokument potwierdzający prawo do świadczenia usług w imieniu Wykonawcy (np. identyfikator zawierający co najmniej: imię i nazwisko osoby świadczącej usługi, jej zdjęcie, adres Wykonawcy, pieczęć Wykonawcy z podpisem osoby wydającej identyfikator). 8. Wykonawca zapewnia osobom wykonującym usługę odpowiedni instruktaż wykonywania usługi, przekazuje niezwłocznie wytyczne dotyczące jakości realizowanych usług zgłaszane w trakcie realizacji usługi przez Zamawiającego oraz zapewnia niezbędne środki ochrony osobistej (np. jednorazowe rękawiczki ochronne, maseczki, odzież), o ile w danym przypadku będą potrzebne. 9. W przypadku zmiany przepisów prawa, określających wymagania w zakresie przygotowania zawodowego osób wykonujących usługi w imieniu Wykonawcy, wymaganego przy świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić świadczenie tych usług przez kadrę spełniającą zmienione wymogi. 10. Za działania osób wykonujących usługi na zlecenie Wykonawcy, Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego prawidłowego świadczenia usług przez podległe mu osoby oraz samokontroli prawidłowości wykonywania usług u klientów Zamawiającego. W tym celu wykonawca winien opracować system wewnętrznej kontroli realizacji zamówienia. Procedura powyższa winna zawierać rozwiązania umożliwiające Wykonawcy bieżący monitoring świadczonych usług. 12. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonywanie przez Wykonawcę zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w Rozdziale V pkt 3 ppkt 3 SIWZ postępowania 341-29/13. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie (faksem, emailem, pisemnie). 13. Wykonawca lub Opiekun są zobowiązani niezwłocznie do poinformowania właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania Klienta Koordynatora ds. usług opiekuńczych lub Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Kierownika Działu Pomocy Osobom Bezdomnym telefonicznie, a następnie w formie pisemnej (doręczenie osobiste, przesłane faksem lub mailem ), najpóźniej w terminie 3 dni o: a) śmierci Klienta, b) wyjeździe Klienta poza miejsce świadczenia Usługi, c) pobycie Klienta w szpitalu, d) braku kontaktu z Klientem lub braku współpracy z Klientem, f) zmianie w stanie zdrowia klienta lub pogorszeniu się jego stanu zdrowia, g) zaistnieniu innych okoliczności, wskutek których świadczenie usług klientowi nie jest konieczne lub możliwe. 14. Wykonawca musi dysponować ogólnodostępnym biurem, w którym znajdować się będą stanowiska pracy osób zajmujących się obsługą administracyjną oraz miejscem do przyjmowania klientów Zamawiającego, ich rodzin oraz pracowników Zamawiającego. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.00-0. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE ? Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ? Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk sc, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268125,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ ? Cena wybranej oferty: 268125,00 ? Oferta z najniższą ceną: 268125,00 / Oferta z najwyższą ceną: 268125,00 ? Waluta: PLN . ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę ? 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. ? 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2014/S 244-430358 Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich z dnia 18.12.2014r. na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - Sekcja VI.3, ogłoszenie o zamówieniu numer 2014-207 366981 z dnia 28.10.2014r, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 28.10.2014r.,- wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 07-12-2015 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 07-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 07-12-2015 09:21