Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku
Numer ogłoszenia: 348068 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w trzech mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku (zwanych dalej także Usługami). W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany do zapewnienia usług opieki i wsparcia mieszkańcom trzech mieszkań chronionych. Maksymalna liczba mieszkańców wynosi: 1) 4 osoby dla mieszkania nr 1 2) 5 osób dla mieszkania nr 2 3) 6 osób dla mieszkania nr 3 -mieszkania nr 1 i 3 znajdują się w centrum Szczecina natomiast mieszkanie nr 2 w Dzielnicy Stołczyn. Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do: 1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w każdym z mieszkań chronionych stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym: - zmiana dzienna: od godz. 7:00 do godz. 19:00 - podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów oraz 1 innej osoby która będzie sprawowała opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej, - zmiana nocna: od godz. 19:00 do 7:00 - podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę, 2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza, 3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi, 4) utrzymywania porządku w mieszkaniu, 5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp., 6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców, 7) zapewnienia środków higieny osobistej, środków czystości, 8) pilnowania przyjmowania leków przez mieszkańców, 9) pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, 10) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe, 11) organizowania świąt i uroczystości, 12) pomocy w wykupywaniu leków zaleconych przez lekarza, 13) umożliwienia odbywania praktyk religijnych, 14) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w kwocie określonej przez Zamawiającego, 15) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej przez Zamawiającego, 16) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia, 17) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00, 18) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, jednak nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia 29.12.2015r. do godziny 10:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 13 1020 4795 0000 9102 0278 1011 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.30 do 14.30. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: a) 1 osobą do obsługi administracyjno-finansowej (do której zadań należy m.in. prowadzenie rozliczeń wykonanych usług, przyjmowanie zgłoszeń od zamawiającego, ustalanie grafików pracy); a ponadto, odrębnie dla każdego z trzech mieszkań chronionych: b) na każdym dyżurze dziennym: minimum 1 osobą, która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątane, pranie, robienie zakupów, oraz minimum 1 inną osobą która będzie sprawowała opiekę i wsparcie nad mieszkańcami w ciągu dnia. Uwaga! na każdym dyżurze dziennym, w każdym mieszkaniu chronionym muszą być zawsze obecne minimum dwie osoby z czego minimum jedna wykonywać będzie czynności gospodarcze a druga sprawować będzie opiekę i wsparcie w pozostałym zakresie. c) na każdym dyżurze nocnym: minimum 1 osobą, która będzie sprawowała nadzór nad mieszkańcami mieszkania chronionego w porze nocnej. 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie usług przez osoby mogące wykonywać te usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnych form zatrudnienia z tym zastrzeżeniem, iż wykonawca ma obowiązek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy osób świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1967 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) w co najmniej minimalnym zakresie określonym w Rozdziale XV Pkt 10 SIWZ. 5) osoby przewidziane do zapewnienie opieki i wsparcia muszą posiadać ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez osoby wskazane do prowadzenia tego typu szkoleń zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 poz. 757 ze zmianami), oraz praktykę w świadczeniu usług opieki i wsparcia w wymiarze co najmniej 180 godzin. 6) Wykonawca nie może wykazać tej samej osoby (tych samych osób) jako wykonującej usługi opieki i wsparcia w ramach więcej niż jednego Mieszkania (np. jeśli osoba X została wykazana jako wykonująca usługi opieki i wsparcia w mieszaniu nr 1, to osoba ta nie może być wskazywana jako wykonująca usługi w ramach mieszkania nr 2 lub mieszkania nr 3). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz celem przyznania punktów w kryterium wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 5) oświadczenie o gwarantowanym minimalnym wynagrodzeniu netto za jedną godzinę świadczenia usług opieki i wsparcia dla osób przewidzianych do świadczenia tych usług na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz celem przyznania punktów w kryterium minimalne gwarantowane wynagrodzenie netto osób świadczących usługi opieki i wsparcia w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 6) koncepcję wykonania usług celem przyznania punktów w kryterium jakość. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - jakość - 35
 • 3 - wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę osób świadczących usługi opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku - 20
 • 4 - minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym netto - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku: 1) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpienia obiektywnych niezależnych od woli stron umowy okoliczności skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, 3) zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ z jednoczesnym zapewnieniem zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze określonym w SIWZ, 4) zmianie ulegną stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin pok 105 osoba do kontaktów Anna Sankowska fax 91 48 57 603 email asankowska@mopr.szczecin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin pok 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 24 ust 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielnie wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych i zobowiązał się do ich naprawienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.12.2015.14.34.46_siwz_opieka_i_wsparcie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:34:46 551,6KB 91 razy
2 18.12.2015.14.35.23_ZaA_2_oA_w._wykluczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:35:23 158,8KB 58 razy
3 18.12.2015.14.35.34_ZaA_3__grupa_kapitaA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:35:34 204,2KB 57 razy
4 18.12.2015.14.35.43_ZaA_4_oA_w._warunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:35:43 134,9KB 59 razy
5 18.12.2015.14.35.50_zaA__nr_5a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:35:50 108,3KB 65 razy
6 18.12.2015.14.36.33_zaA__nr_5b.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:36:33 108,4KB 63 razy
7 18.12.2015.14.36.41_zaA__nr_5c.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:36:41 108,5KB 65 razy
8 18.12.2015.14.37.19_wzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:37:19 220,6KB 119 razy
9 18.12.2015.14.37.34_IKW-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:37:34 104,4KB 83 razy
10 18.12.2015.14.37.44_grafik-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:37:44 58,2KB 103 razy
11 18.12.2015.14.37.56_SSU_mieszkanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:37:56 103,2KB 63 razy
12 18.12.2015.14.42.09_formularz_ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:42:09 147,5KB 83 razy
13 18.12.2015.14.43.11_zaA_A_czniki_word_pomocniczo.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:43:11 65,4KB 55 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 23.12.2015.11.14.01_modyfikacja_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-23 11:14:01 661,5KB
2 23.12.2015.13.44.51_OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-12-23 13:44:51 54KB
Wynik postępowania
1 04.01.2016.15.15.50_uniewaA_nienie_postA_powania_341-15-15_na_stronA_.pdf 2016-01-04 15:15:50 322,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 18-12-2015 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 04-01-2016 15:15