Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Numer ogłoszenia: 6388 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (zwanych dalej także Usługami) dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom Usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od Zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania Usług, jak również: określanie zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję Zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia Usług przez Wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez Zamawiającego. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby Usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, Wykonawca świadczyć będzie Usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.00-0. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE ? Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ? Anna Bąbolewska, ul. Monte Casino 16a/4, 70-466 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Jadwiga Durka, ul. Słoneczna 3, 72-342 Cerkwica, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Małgorzata Gola, ul. Grafitowa 23/2, 72-006 Mierzyn, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Grzegorz Grosiak, ul. Krzywa 19, 71-027 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Ewa Jerż, Plac Słoneczny 1/8, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Karolina Karapuda, ul. Wąska 9a/22, 71-415 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Sylwia Karwowska, al. Boh. Warszawy 102/20, 70-373 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Henryka Kupczyk, ul. Miernicza 23/16, 70-803 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Alicja Kusztykiewicz, ul. Pusta 4, 72-320 Trzebiatów, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Eliza Lipczuk-Sanyang, ul. Wł Jagiełły 25/16, 70-243 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Bożena Mietlewska, ul. Wielkopolska 28/26, 70-451 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Marc-Spec Mariola Nowakowska, ul. E. Plater 1/5, 71-635 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Marika Piórkowska, ul. Gryfitów 2/6, 72-200 Nowogard, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Katarzyna Rejman, ul. Zabużańska 28, 71-051 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Jolanta Romanowska, ul. Łabędzia30/36, 71-453 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Sylwia Rybak, ul. Parkowa 31/22, 71-634 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Agnieszka Tomzik, ul. Ejsmonda 1/5, 71-565 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. ? Marta Nowakowska, ul. E. Plater 1/5, 71-635 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34222,97 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ ? Cena wybranej oferty: 42094,25 ? Oferta z najniższą ceną: 42094,25 / Oferta z najwyższą ceną: 42094,25 ? Waluta: PLN . ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę ? 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. ? 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) możliwe jest przy jednoczesnym wystąpieniu następujących okoliczności: - wyjątkowa sytuacja, - przyczyny powstania tej sytuacji nie leżą po stronie zamawiającego, - sytuacji tej zamawiający nie mógł przewidzieć, - wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, - nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. Zamawiający udzielił tego zamówienia na podstawie tego przepisu z uwagi na konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zapewnienie usług opiekuńczych jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Klientów Ośrodka i musi być realizowane nieprzerwanie i na bieżąco. Wykonywanie zamówienia wymaga konieczności realizacji zamówienia z dnia na dzień. Wyjątkowa sytuacja w jakiej znalazł się Zamawiający, która determinowała udzielenia zamówienia na podstawie tego przepisu wynika z faktu, że dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłoszony na stronie UZP pod nr 312978-2015 z dnia 19.11.2015 r. oraz nr 330242-2015 z dnia 04.12.2015 r. Za każdym razem wpłynęła tylko jedna oferta której cena przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Zamawiający nie mógł tej wyjątkowej sytuacji przewidzieć. Zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielono na okres 1 miesiąca (czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy w procedurze konkurencyjnej). W związku z powyższym zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) jest zasadne

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.01.2016.11.09.23_ZaA_4_oA_w._warunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-13 11:09:23 135,5KB 1 raz
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.01.2016.11.14.15_zaA_A_cznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-13 11:14:15 36KB
Udzielenie zamówienia
1 24.02.2016.09.27.12_Zmiana_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_usA_ugi_opiekuA_cze_psych,_chorzy__I_2016.doc 2016-02-24 09:27:12 26KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 08-01-2016 15:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 08-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 24-02-2016 09:27