Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 20534 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Obsługa prawna MOPR obejmująca: a) konsultacje prawne i udzielenie porad prawnych pracownikom Ośrodka w szczególności z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rodzicielstwie zastępczym ,prawa cywilnego, administracyjnego, finansów publicznych, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, b) opiniowanie pod względem formalno- prawnym projektów umów, porozumień, regulaminów, zarządzeń, decyzji administracyjnych i innych dokumentów objętych zakresem działalności Zamawiającego, c) uczestniczenie w prowadzonych przez Zamawiającego naradach, rokowaniach, negocjacjach których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, d) sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi, e) udzielanie porad prawnych i konsultacji klientom Ośrodka w zakresie: prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, w tym klientom interwencji kryzysowej. f) sporządzenie opinii prawnych na zlecenie Zamawiającego, g) kompleksową obsługę prawną projektów dotyczących pomocy społecznej współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej a realizowanych przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Firm Stefan Mazurkiewicz Kancelaria Radcy Prawnego, Mazurkiewicz -Cieszyński - Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp., ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 36531,00
  • Oferta z najniższą ceną: 36531,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36531,00
  • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - na świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - Sekcja II.1.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 93214 - 2014 na świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, data zamieszczenia 19.03.2014r, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 19.03.2014r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 186372 - 2014 z dnia 03.06.2014r. - wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 29-01-2016 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 29-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 29-01-2016 12:28