Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

Szczecin: Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku
Numer ogłoszenia: 26066 - 2016; data zamieszczenia: 05.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8186 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w trzech mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku (zwanych dalej także Usługami). W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany do zapewnienia usług opieki i wsparcia mieszkańcom trzech mieszkań chronionych. Maksymalna liczba mieszkańców wynosi: 1) 4 osoby dla mieszkania nr 1 2) 5 osób dla mieszkania nr 2 3) 6 osób dla mieszkania nr 3 -mieszkania nr 1 i 3 znajdują się w centrum Szczecina natomiast mieszkanie nr 2 w Dzielnicy Stołczyn. Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do: 1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w każdym z mieszkań chronionych stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym: - zmiana dzienna: od godz. 7:00 do godz. 19:00 - podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów(osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 1 innej osoby która będzie sprawowała opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej, - zmiana nocna: od godz. 19:00 do 7:00 - podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę, 2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza, 3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi, 4) utrzymywania porządku w mieszkaniu, 5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp., 6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców, 7) zapewnienia środków higieny osobistej, środków czystości, 8) pilnowania przyjmowania leków przez mieszkańców, 9) pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, 10) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe, 11) organizowania świąt i uroczystości, 12) pomocy w wykupywaniu leków zaleconych przez lekarza, 13) umożliwienia odbywania praktyk religijnych, 14) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w kwocie określonej przez Zamawiającego, 15) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej przez Zamawiającego, 16) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia, 17) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00, 18) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 536844,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 410819,75
  • Oferta z najniższą ceną: 410819,75 / Oferta z najwyższą ceną: 410819,75
  • Waluta: PLN .

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 05-02-2016 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 05-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2016 12:54