Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług przeglądów i napraw dla samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Ogłoszenie nr 510246024-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Świadczenie usług przeglądów i napraw dla samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 54333530000000, ul. ul. Gen. Sikorskiego  3, 70-323  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 48 50 563, e-mail zam.publiczne@mopr.szczecin.pl, faks 091 48 57 603.
Adres strony internetowej (url): www.mopr.szczecin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług przeglądów i napraw dla samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

341-13.19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i napraw dla samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Kod CPV: 34.30.00.00-0, 50.11.20.00.-3 Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie obejmujące następujące marki pojazdu: VW Transporter,Ford Transit, Iveco Irybus, wykaz samochodów stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. a) Świadczenie usług kompleksowej obsługi i napraw samochodów wymienionych powyżej połączone z dostawą niezbędnych materiałów i części zamiennych do tych usług obejmuje następujący zakres zlecenia: - przeglądy okresowe i pogwarancyjne, - naprawy wynikające z przeglądów, - bieżące naprawy będące wynikiem awarii. b)Samochody opisane w zał. Nr 3 zamówienia wykonują około 30 000 tys. km rocznie, poruszając się w 95% w warunkach jazdy miejskiej we wszystkie dni tygodnia w systemie dwu zmianowym. c)Zamawiający wymaga, aby usługi będące przedmiotem zamówienia były wykonywane w stacji serwisowej Wykonawcy: - wyposażonej w aparaturę i oprogramowanie niezbędne do diagnostyki i naprawy pojazdów danej marki, wymienionej w pkt 3, - położonej w granicach administracyjnych lewobrzeżnej części Miasta Szczecina,w warunkach warsztatowych, z zachowaniem należytej staranności, (oraz przy przestrzeganiu przepisów prawa w szczególności przepisów bezpieczeństwa), czynnej i pracującej co najmniej w następujących przedziałach czasowych - poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 18.00 sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00, - w której wykonawca dysponuje minimum 4 mechanikami samochodowymi legitymującymi się kierunkowym wykształceniem zawodowym oraz minimum 1 elektromechanikiem samochodowym - legitymującym się kierunkowym wykształceniem zawodowym, d)Zamawiający wymaga, aby stacja serwisowa Wykonawcy wyposażona była w następujące narzędzia i urządzenia: 1)komputer do obsługi diagnostycznej samochodów danej marki, wymienionej w pkt 3 wraz z aktualną licencją producenta pojazdów tej marki na oprogramowanie, 2)ściągacz do kolumn Mc Persona, 3)zestaw 4)przyrząd służący do sprawdzania temperatury wrzenia płynu hamulcowego, 5)przyrząd służący do kontroli ustawienia świateł, 6)ruchoma podpora - kobyłka- do m/d skrzyni biegów, 7)oprzyrządowanie do wymiany płynu hamulcowego, 8)oprzyrządowanie do wymiany oleju silnikowego, 9)przyrząd do sprawdzania luzów zawieszenia, 10)urządzenie do ustawiania geometrii kół, 11)urządzenie służące do sprawdzania geometrii kół (pomiar winien dotyczyć 4 kół jednocześnie), 12)rolki hamulcowe, 13)shock tester (urządzenie do sprawdzania amortyzatorów), 14)klucz dynamometryczny, 15)wyciąg/odsysacz spalin, e)Realizacja usług, o których mowa w lit. a obejmuje w szczególności: 1)diagnostykę, 2)dostawę niezbędnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które zostały dopuszczone przez producenta w uzgodnieniu z Zamawiającym (nowe lub regenerowane) po cenach katalogowych. (w przypadku zastosowania części regenerowanych Zamawiający wymaga każdorazowo uzgodnienia jej zamontowania.), 3)demontaż zużytych części i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacja, (względnie regeneracja), 4)montaż nowych materiałów i części zamiennych (lub regenerowanych), wynikający z napraw, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania Wykonawcy własnych części zamiennych oraz do zakupu części zamiennych we własnym zakresie, 5)wykonanie czynności konserwacyjnych i serwisowych w sposób określony przez producenta, 6)serwis olejowy OT-1 i OT- 2 dla pojazdów wymienionych w Załączniku nr 3 (zgodnie z instrukcją eksploatacji danej marki pojazdu), 7)naprawę układu hamulcowego (wymiana klocków hamulcowych, wymiana tarcz hamulcowych, wymiana linek hamulca ręcznego), 8)naprawę układu kierowniczego (drążek kierowniczy, końcówki drążka kierowniczego, wahacz górny, wahacz dolny, sworznie wahaczy, tuleje stabilizatora, amortyzatory, wymiana przekładni kierowniczej), 9)naprawę układu rozrządu silnika (wymiana paska rozrządu, napinaczy paska rozrządu, kół zębatych, osłony paska, uszczelniaczy), 10)wymianę pasków napędowych - wentylatora chłodnicy, wspomagania kierownicy, napędu alternatora, 11)naprawę układu elektrycznego (oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne pojazdu, czujniki, wskaźniki, przełączniki, regulator napięcia, alternator rozrusznik, wymiana akumulatora, sygnał dźwiękowy, alarm samochodowy), 12)naprawę układu chłodzenia (wymiana chłodnicy, sprzęgiełka, pompy wodnej, przewodów gumowych), 13)naprawę układu przenoszenia napędu (skrzynia biegów, sprzęgło, półosie, przeguby), 14)naprawę silnika (wymiana kolektorów, uszczelnienie silnika, wymiana zaworów, wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana prowadnic i popychaczy zaworów, szlifowanie wału korowego, wymiana świec żarowych, wymiana wtryskiwaczy), 15)naprawę układu wydechowego (wymiana lub spawanie tłumików i rur wydechowych), 16)naprawę układu napędowego (tylny most łożyska i piasty koła, półosie, tarcze koła, przeguby)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34300000-0

 

Dodatkowe kody CPV: 50112000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12190.24
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Stacja Obsługi Pojazdów "Obsługi Szybkie"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Mieszka I 19
Kod pocztowy: 71-007
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 540246368-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510246024-N-2019
Data: 15/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 54333530000000, ul. ul. Gen. Sikorskiego  3, 70-323  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 48 50 563, e-mail zam.publiczne@mopr.szczecin.pl, faks 091 48 57 603.
Adres strony internetowej (url): www.mopr.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 9
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67.1.6 ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 15.01.2019 r. na stronie internetowej zamawiającego, - w SIWZ załączniku do ogłoszenia o zamówieniu – nr 658381-N-2018 z dnia 06.12.2018r. przewidziane było zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamówienie jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 6.12.2018 r.,- wartość zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego i jest powtórzeniem zamówienia podstawowego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 15-11-2019 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2019
Ostatnia aktualizacja: 15-11-2019 13:00