Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Znak Sprawy

341-12.2019

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 1843).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (zwanych dalej także „Usługami”) dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta.
 2. Kod CPV: 85312100-0
 3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom Usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od Zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania Usług, jak również: określanie zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję Zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia Usług przez  Wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez Zamawiającego. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby Usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, Wykonawca świadczyć będzie Usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.
 5. Zamawiający przewiduje, że liczba klientów dla których będą świadczone usługi wynosić będzie około 70 osób, maksymalna liczba godzin w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć 21 500 godzin.
 6. Liczba osób korzystających z Usług i liczba godzin Usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę Usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający szacuje iż, zrealizuje co najmniej 80 % godzin Usług. Maksymalna wysokość zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie stanowiła iloczyn ceny jednostkowej specjalistycznej usługi opiekuńczej oraz przewidywanej szacunkowej ilości godzin Usług.
 7. Usługi, które wymagają tylko jednego wejścia w środowisko w ciągu dnia muszą być świadczone przez jedną i tą samą osobę świadczącą Usługi w sposób stały i systematyczny w pełnym wymiarze określonym w IKU. W przypadku Usług wymagających kilku wejść w środowisko w ciągu dnia, Zamawiający dopuszcza świadczenie Usług przez kilka osób.

Szczegółowy opis znajduje się w IWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

 1. 1 osobą do obsługi administracyjno-finansowej (m.in. przyjmowanie zgłoszeń od klientów i zamawiającego, planowanie i rozliczanie wykonanych usług),
 2. minimum 16 osobami, które będą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym: 1 pielęgniarką, 1 psychologiem, 1 pedagogiem, 1 terapeutą zajęciowym, 1 fizjoterapeutą, 1 asystentem osoby niepełnosprawnej oraz 10 innymi osobami które mogą świadczyć określone specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozumieniu § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami)

        Osoby wskazane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami).

     Osoby świadczące usługi o których mowa w § 2 pkt 1 lit a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami) oraz określone w Rozdziale XII pkt 8 ppkt I lit a) IWZ muszą posiadać przeszkolenie oraz doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności i prowadzenia treningu umiejętności społecznych.

     Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie usług przez osoby mogące wykonywać te usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnych form zatrudnienia.

 

 

 1. Potencjał podmiotu trzeciego:
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:
 1. formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Wykaz osób, składany w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1wedłu wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

 1. Koncepcję wykonania usług celem przyznania punktów w kryterium „jakość”

           Ww. dokument należy złożyć w oryginale

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena – 60%.
 2. jakość – 40 %
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 27.11.2019r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 27.11.2019r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 302.

OSOBA DO KONTAKTU

Barbara Szczepańska tel. 91 48 57 528, fax 91 48 57 603 email: bszczepanska@mopr.szczecin.pl

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem  i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem  jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie w Szczecinie: iod@mopr.szczecin.pl, tel 91 48 57 542.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
 4.  odbiorcami ww.  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 5.  Ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8.  Osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada prawo:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, których mowa w art. 15 ust.1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wniesienie żądania, którym mowa w ar. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole
   i załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, których mowa wart.18 ust.2 RODO;
  •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.11.2019.15.16.44_IWZ_specjlaistyka_-ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-11-19 15:16:44 298,8KB 19 razy
2 19.11.2019.15.17.10_Za_O__cznik_nr_5_do_IWZ_umowa_wzair__specjalistyka_2020r_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-11-19 15:17:10 195,6KB 11 razy
3 19.11.2019.15.17.22_Za_O__cznik_nr_1_do_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-11-19 15:17:22 91,1KB 12 razy
4 19.11.2019.15.17.38_Za_O__cznik_nr_2_do_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-11-19 15:17:38 123,8KB 10 razy
5 19.11.2019.15.17.50_za_O__cznik_nr_3_do_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-11-19 15:17:50 88,4KB 10 razy
6 19.11.2019.15.18.03_Za_O__cznik_nr_4__do_umowy_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-11-19 15:18:03 75,1KB 11 razy
7 19.11.2019.15.18.46_Za_O__cznik__nr_5_do_umowy.xls Po terminie otwarcia ofert 2019-11-19 15:18:46 33KB 11 razy
8 19.11.2019.15.18.57_za_O__czniki_pomocniczo.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-11-19 15:18:57 50,4KB 18 razy
9 19.11.2019.15.19.10_Za_O__cznik_nr_6_do_iwz_wzair_umowy_powierzanie_danych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-11-19 15:19:10 228,6KB 12 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 16.12.2019.12.18.11_modyfikacja_IWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2019-12-16 12:18:11 29KB
Udzielenie zamówienia
1 11.12.2019.12.53.48_Informacja_o_udzieleniu_zamaiwienia_341-12-2019.docx 2019-12-11 12:53:48 188,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Szczepańska 19-11-2019 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 16-12-2019 12:18