Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkanaich chronionych dla oósb w podeszłym wieku w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa

06/01/2020    S3    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

2020/S 003-003777

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres pocztowy: Gen. Sikorskiego 3
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Kod pocztowy: 70-323
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sankowska
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Tel.: +48 914857534
Faks: +48 914857603

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mopr.szczecin.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie uslug opieki i wsprcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

Numer referencyjny: 341-1/2020

II.1.2)Główny kod CPV

85311000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku w ramach projektu „Kreator Bezpieczeństwa”.

3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia usług opieki i wsparcia mieszkańcom mieszkań chronionych w których przebywać będą osoby w wieku poprodukcyjnym, będącymi uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa. Mieszkania znajdują się w centrum miasta Szczecin: mieszkanie przy ul. Bol. Śmiałego przeznaczone jest dla maksymalnie 5 osób, mieszkanie przy ul. H. Żółkiewskiego przeznaczone jest dla maksymalnie 7 osób.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mieszkania chronione na terenie Miasta Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

— zmiana dzienna: od godz. 7:00 do godz. 19:00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze 3 posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 2 innymi osobami, które będą sprawowały opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej,

— zmiana nocna: od godz. 19:00 do 7:00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę;

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza;

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi;

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu;

5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.;

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców;

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zamawiającego;

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców);

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców;

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia;

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe;

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez Zleceniodawcę;

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniach chronionych;

14) zapewnienia przestrzegania regulaminu mieszkań chronionych;

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców, jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia;

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21:00;

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Koniec: 31/12/2020

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPOWZ 2014 -2020 Projekt Kreator Bezpieczeństwa

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:, 1 osobą do obsługi administracyjno-finansowej, na każdym dyżurze dziennym: min. 1 osobą, która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątane, pranie, robienie zakupów, minimum 2 innymi osobami, które będą sprawować opiekę i wsparcie nad mieszkańcami w ciągu dnia.na każdym dyżurze nocnym: minimum 1 osobą, która będzie sprawowała nadzór nad mieszkańcami mieszkania chronionego w porze nocnej.

Szczegółowe warunki udziału określone zostały w rozdziale IV Istotnych warunków Zamówienia.

Wykonawca jest ubezpieczony OC na kwotę 150 000 PLN.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zakres, warunki realizacji umowy, warunki płatności, sposób kontroli, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w następujących przypadkach:

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w następujących przypadkach:

— zm st praw w zakresie dot reali umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez wyk. Zmieniony sposób wykonania przedmiotu umowy zostanie określony w aneksie do umowy sporz w oparciu o aktualną podst prawną, st. uzasadnienie dla dokonania zmiany,

— wyst. obiektywnych niezal od woli stron umowy okli skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

— zmian w wyk osób przewidzianych do realizacji zam.,

— zwiększenia ilości świadczony usług opieki i wsparcia, przy czym łącza wartość dodatkowych usług opieki i wsparcia nie będzie wyższa niż 50 % wartości zawartej umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art 138 n pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku nr XIV do Dyrektywy 2014/24/UE.

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 20/01/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny ofert: cena – 50 %, jakość – 50 %.

Z uwagi na fakt, iż przy realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe klientów na rzecz których świadczone będą usługi, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale XIII IWZ.

Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP i jest zobowiązany, zgodnie z rozd. IV pkt 5 IWZ do złożenia wskaz tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozp Mini Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zam od wykon, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt. 1 ww. Rozporządzenia:

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy;

2) o których mowa w § 5 pkt 2–4 ww. Rozporządzenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Forma dokumentów podmiotów zagranicznych została określona w rozdziale V IWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:

a) adm. i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, tel. 91 48 57 542, adres email: iod@mopr.szczecin.pl,

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,

d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

e) ww. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się w rozdziale III IWZ

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu (np.za pomocą ePuap) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składnia ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Pełne pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w Instrukcji dla Wykonawców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/01/2020

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.01.2020.10.17.24_iwz_mieszaknia_chronione_na_2020_KREATOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-01-07 10:17:24 1,4MB 35 razy
2 07.01.2020.10.17.36_Za_O__czniki_do_IWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-01-07 10:17:36 3,7MB 44 razy
Wynik postępowania
1 21.01.2020.07.54.15_uniewaznienie_post..pdf 2020-01-21 07:54:15 637,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 07-01-2020 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 21-01-2020 07:54