Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

organizacja wyjzdu szkoleniowego o charakterze szkoły dla rodziców dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - wyjazd nad morze

Projekt „Samodzielni kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie ”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy RPO/341-1/SAMODZIELNI

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdu o charakterze szkoły dla rodziców dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie  - wyjazd nad morze ”

 

 

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm).

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego o charakterze szkoły dla rodziców dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie” w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
 2. Kod CPV: 80.00.00.00-4., 55100000-1.
 3. Liczba uczestników:

            a)Osoby dorosłe: 12 - 15 osób

      b)Dzieci wiek 0-3 lat: 2 - 5 osób

            c)Dzieci wiek 4- 18 lat: 23 - 29 osób

 1. Miejsce organizacji: miejscowość w pasie nadmorskim na terenie województwa zachodniopomorskiego. Za pas nadmorski zamawiający rozumie pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaży tzw. I strefa turystyczna.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotycząc zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że

dysponuje lub będzie dysponować minimum:

 1. dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoły dla rodziców (każda z tych osób pracuje z własną grupą). Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje np. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki ze specjalnością socjoterapia lub ukończone studia wyższe humanistyczne plus studia podyplomowe z socjoterapii oraz minimum czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu socjoterapii.
 2. czterema osobami  pełniącymi funkcję opiekunów dla dzieci posiadające następujące kwalifikacje: ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki lub ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z pedagogiki oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzież
 3. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
    1. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

            W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

   

Wykaz pozostałych dokumentów  wymaganych w ofercie:

1)  formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

   W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

   Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2)  oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

3)  oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z

       powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4)zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

6)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

8)szczegółowy opis obiektu i pomieszczeń, w których będzie realizowane wsparcie.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

          Ww. dokument należy złożyć w oryginale

9)wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ oraz dowody, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w celu przyznania punktów zgodnie z kryterium oceny ofert „doświadczenie wykonawcy w realizacji wyjazdów o charakterze socjoteraputycznym”.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale natomiast dowody (tj. np. referencje lub inne dokumenty) w kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

cena – 70 %. 

Doświadczenie wykonawcy w realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym – 30 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 04.02.2020r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn.    04.02.2020r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.01.2020.15.53.19_iwz_wyjad_luty_rodziny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-01-27 15:53:19 997,0KB 27 razy
2 27.01.2020.15.53.34_za_O__czniki_do_IWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-01-27 15:53:34 4,2MB 24 razy
Udzielenie zamówienia
1 17.02.2020.13.44.44_informacja_o_zawarciu_umowy.doc 2020-02-17 13:44:44 89KB
2 17.02.2020.13.44.46_informacja_o_zawarciu_umowy.doc 2020-02-17 13:44:46 89KB
3 17.02.2020.13.44.46_informacja_o_zawarciu_umowy.doc 2020-02-17 13:44:46 89KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 27-01-2020 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 17-02-2020 13:44