Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

świadczenie usług pielęgniarskich w mieszkaniach wspomaganych wspieranych w ramach projektu Cztery kąty na trzeci wiek

Znak Sprawy

RPO/341-2/CZTERYKĄTY

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„świadczenie usług pielęgniarskich w mieszkaniach wspomaganych wspieranych w ramach projektu Cztery kąty na trzeci wiek ”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pielęgniarskich w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych w ramach realizacji projektu „Cztery Kąty na trzeci wiek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 .
 2. Wykonawca w ramach I części zamówienia świadczyć będzie usługi pielęgniarskie dla maksymalnie 6 osób zamieszkujących w mieszkaniu wspomaganym - wspieranym znajdującym się w Szczecinie przy ul. Jana Karola Chodkiewicza w wymiarze średnio 152 godzin miesięcznie (5 godzin dziennie w przedziale godzinowym 7-22) tj. maksymalnie 2432  godzin w całym okresie realizacji umowy.
 3. Wykonawca w ramach II części zamówienia świadczyć będzie usługi pielęgniarskie dla maksymalnie 7 osób zamieszkujących w mieszkaniu wspomaganym - wspieranym znajdującym się w Szczecinie przy ul. Al. Piastów w wymiarze średnio 153 godzin miesięcznie (5 godzin dziennie w przedziale godzinowym 7-22) tj. maksymalnie 2295 godzin w całym okresie realizacji umowy. 
 4. Kod CPV: 851 41200-1
 5. Termin realizacji zamówienia:

Dla I części zamówienia: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 14.09.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

Dla II części zamówienia: od dnia od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 2. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że

dysponuje lub będzie dysponować dla każdej części zamówienia minimum po jednej osobie która posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Osoby te muszą posiadać co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie pielęgniarki.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać   łącznie.

 1. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
    1. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (ze wskazaniem podmiotów na rzecz których wykonywały usługi oraz okresu relacji ) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

            W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

 1.    Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych w ofercie:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 IWZ wraz z informacją o doświadczeniu wskazanej do realizacji zamówienia osoby.

         W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

cena – 60 %. 

Doświadczenie osoby świadczącej usługi pielęgniarskie  – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 26.08.2020r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn.    26.08.2020r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczec

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.08.2020.15.42.05_US_EUGI_piel_agniarskie_IWZ__II_post..pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-08-18 15:42:05 813,6KB 11 razy
2 18.08.2020.15.42.21_za_O__czniki_do_IWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-08-18 15:42:21 4,3MB 8 razy
Wynik postępowania
1 17.09.2020.15.45.38_uniewa__nienie_post_apowania_na_us_Ougi_pielegniarskie_II.doc 2020-09-17 15:45:38 88KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 18-08-2020 15:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 18-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 17-09-2020 15:45