Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

świadczenie usług opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością w czasie przewozu pojazdami SOKON

Znak Sprawy

RPO.341-10.2020

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„świadczenie usług opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością w czasie przewozu pojazdami SOKON ”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością w czasie przewozu pojazdami Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (SOKON) z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej oraz z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania.
 2. Kod CPV: 85312120-6
 3. Zamówienie jest podzielone na 12 części .Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.
 4. Przewozy odbywać się będą zgodnie z planem zajęć szkolnych, we wszystkie dni nauki szkolnej, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 22.12.2020 r., za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, przerw świątecznych, oraz w sytuacji zamknięcia placówek oświatowych, szczególnie w sytuacjach związanych z COVID-19.
 5. Każdorazowo wyjazd samochodu wożącego dzieci odbywać się będzie z siedziby SOKON przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie. Osoby wskazane przez Wykonawcę do świadczenia usług opieki na czas przewozu, rozpoczynają świadczenie usług w siedzibie SOKON. Samochody przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W każdym jednym samochodzie transportującym dzieci wymagana  jest obecność jednego opiekuna. 
 6. Opiekun jest zobowiązany do:
  1. pomocy kierowcy w zapewnieniu bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu dowożonych dzieci (m.in. otwierania zamykania drzwi pojazdu, pomocy dziecku przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu),
  2. pomoc w zajęciu miejsca w pojeździe (nie dotyczy dzieci na wózkach inwalidzkich),
  3. czuwania nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci (m.in. sprawdzanie czy wszystkie dzieci są przypięte pasami bezpieczeństwa),
  4. zapewnienia opieki dzieciom w czasie oczekiwania na pojazd zastępczy (w przypadku awarii pojazdu),
  5. odbioru/przekazywania  dziecka pracownikom placówki oświatowej/ rodzicom /opiekunom.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczącezdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą do obsługi administracyjnej (uzgadnianie grafików z Zamawiającym, rozliczanie usług),

oraz dla każdej z 12 części zamówienia :

   1. jedną osobą , która  będą świadczyć usługi opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej oraz z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania. Osoba ta musi być pełnoletnia, posiadać dobry stan zdrowia, wykazywać się empatią, dobrą komunikacją z osobami niepełnosprawnymi.

Wskazana osoba nie może figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Uwaga: w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wykonawca nie może wskazać tej samej osoby do świadczenia usług opieki w więcej niż jednej części zamówienia.

   W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

 1. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
  1. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (ze wskazaniem podmiotów na rzecz których wykonywały usługi oraz okresu relacji ) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 w zakresie wybranej przez siebie części zamówienia  do IWZ;

            W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

 1. Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych w ofercie:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 IWZ

         W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Cena : 100 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 02.10.2020r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 02.10.2020r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.09.2020.15.58.17_US_EUGI_opieki_na_czas_transportu_dzieci_SOKON_cz_a_Eci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-09-24 15:58:17 215,3KB 10 razy
2 24.09.2020.15.59.29_zalaczniki_do_IWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-09-24 15:59:29 220,7KB 7 razy
Wynik postępowania
1 02.10.2020.14.57.35_uniewa__nienie_post_apowania_na_us_Ougi_opieki_nad_dzie__mi_z_niepe_Onosprawno_Eci___w_czasie_przewozu_pojazdami_SOKON.doc 2020-10-02 14:57:35 32KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 24-09-2020 15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 17-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kaczmarek 02-10-2020 14:57