Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Ogłoszenie nr 510196486-N-2020 z dnia 08-10-2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Utrzymanie czystości w lokalach, należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 54333530000000, ul. ul. Gen. Sikorskiego  3, 70-323  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 48 50 563, e-mail zam.publiczne@mopr.szczecin.pl, faks 091 48 57 603.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie czystości w lokalach, należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

341-11.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w lokalach, należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, których wykaz stanowi złącznik nr 1a do zaproszenia. Zakres usług utrzymania czystości dla pomieszczeń zgodnych z zał. 1a do zaproszenia obejmuje: 1) Czyszczenie i konserwację podłóg: a) codzienne zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych, odkurzanie wykładzin, b) polimeryzację/akrylowanie powierzchni PCV z częstotliwością zapewniającą ich nienaganny wygląd (świeżość, połysk) środkami zapewniającymi właściwości antypoślizgowe, 2) Codzienne czyszczenie i konserwację mebli nietapicerowanych oraz odkurzanie mebli tapicerowanych odpowiednimi środkami czystości posiadającymi właściwości antystatyczne, 3) Utrzymanie w stałej czystości drzwi i framug, przeszkleń ścian, punktów świetlnych, parapetów, kaloryferów, sprzętu (z wyłączeniem: czajników, lodówek, mikrofalówek, komputerów, monitorów, drukarek, kserokopiarek), luster, gablot, windy, skrzynek hydrantowych, gaśnic itp. 4) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci oraz niszczarek wraz z wymianą worków na śmieci (worki na śmieci wykonawca dostarcza we własnym zakresie) oraz wynoszenie ich do pojemników znajdujących się na zewnątrz budynków. (Istnieje możliwość konieczności segregacji śmieci - w tej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany do dodatkowego wyrzucania posegregowanych śmieci z pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego); 5) Utrzymanie czystości w toaletach: a) codzienne mycie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych i armatury wraz z myciem glazury terakoty (odpowiednie środki chemiczne, dezynfekujące, przeciw osadzaniu się kamienia, czyszczące kupuje wykonawca), b) zaopatrywania we własnym zakresie toalet w budynkach MOPR we wkładki do dezynfekcji muszli, papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe oraz pomieszczenia socjalne w ręczniki papierowe i płyn do mycia naczyń (wszystkie materiały kupuje wykonawca). c) mycie luster, pojemników na papier toaletowy i mydło, kabin prysznicowych, d) zamawiający zastrzega, że środki do mycia i dezynfekcji muszą być o zapachu kwiatowym. 6) Bieżące utrzymanie w czystości wejść do lokali, czyszczenie poręczy, drzwi wraz z tablicami informacyjnymi, wycieraczek; 7) Jednokrotne mycie okien wraz z kratami/roletami zewnętrznymi w terminie uzgodnionych z Zamawiającym, 8) Utrzymywanie w czystości oraz wymiany ścierek, mopów, szczotek i innych akcesoriów służących do sprzątania (akcesoria nie mogą nosić oznak wysokiego zużycia lub nie mogą nieprzyjemnie pachnieć);

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90919200-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 66666.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: DEA Natalia Kot Palicka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Boh. Getta warszawskiego 13/9
Kod pocztowy: 70-303
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 81333.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81333.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 81333.78
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 - Sekcja II.7) Ogłoszenia o zamówieniu nr 527529-N-2020 na utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie , data zamieszczenia 27.03.2020r, - zamówienie jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 27.03.2020r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510076392-N-2020 z dnia 05.05.2020r. - wartość zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie polega na powtórzeniu zamówienia podstawowego.

 

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 08.10.2020.14.12.39_Og_Ooszenie_nr_510196486.doc 2020-10-08 14:12:39 45KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Szczepańska 08-10-2020 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Szczepańska 08-10-2020
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2020 14:12