Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

06/11/2020    S217

Polska-Szczecin: Usługi opieki dziennej

2020/S 217-533226

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres pocztowy: gen. Sikorskiego 3
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-323
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sankowska
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Tel.: +48 914857534
Faks: +48 914857603
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mopr.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Numer referencyjny: 341-2/2020

II.1.2)Główny kod CPV

85312100 Usługi opieki dziennej

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” w Szczecinie. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania klienta:

1) cześć nr 1 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla maksymalnie 25 klientów MOPR zamieszkałych na terenie miasta Szczecin, w wymiarze średnio 1,5 godziny dziennie na osobę;

2) część nr 2 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla maksymalnie 25 klientów MOPR zamieszkałych na terenie miasta Szczecin w wymiarze średnio 1,5 godziny dzienne na osobę;

3) część nr 3 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla maksymalnie 25 klientów MOPR zamieszkałych na terenie miasta Szczecin w wymiarze średnio 1,5 godziny dziennie na osobę.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85312100 Usługi opieki dziennej

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejsce zamieszkania klienta

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów zamieszkałych na terenie miasta Szczecin. Maksymalna liczba klientów 25 osób w wymiarze średnio 1,5 godziny dziennie na osobę. Szacowny wymiar godzin w okresie realizacji zamówienia 9 500 godzin usług opiekuńczych i 500 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego indywidualnymi kartami usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od Zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję Zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi na podstawie pisemnego zlecenia przekazanego przez MOPR. Świadczenie usług nastąpi nie później niż do 24 godzin od chwili otrzymania zlecenia. Podstawą świadczenia usług przez Wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez Zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014– 2020 nazwa projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 2000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu do Zamawiającego. Szczegółowy opis dotyczący formy wniesienia wadium znajduje się w rozdziale VIII Istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85312100 Usługi opieki dziennej

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejsce zamieszkania klienta

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów zamieszkałych na terenie miasta Szczecin. Maksymalna liczba klientów 25 osób w wymiarze średnio 1,5 godziny dziennie na osobę. Szacowny wymiar godzin w okresie realizacji zamówienia 9 500 godzin usług opiekuńczych i 500 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego indywidualnymi kartami usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od Zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję Zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi na podstawie pisemnego zlecenia przekazanego przez MOPR. Świadczenie usług nastąpi nie później niż do 24 godzin od chwili otrzymania zlecenia. Podstawą świadczenia usług przez Wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez Zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014– 2020 nazwa projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 2000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu do Zamawiającego. Szczegółowy opis dotyczący formy wniesienia wadium znajduje się w rozdziale VIII Istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85312100 Usługi opieki dziennej

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejsce zamieszkania klienta

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów zamieszkałych na terenie miasta Szczecin. Maksymalna liczba klientów 25 osób w wymiarze średnio 1,5 godziny dziennie na osobę. Szacowny wymiar godzin w okresie realizacji zamówienia 9 500 godzin usług opiekuńczych i 500 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego indywidualnymi kartami usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od Zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję Zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi na podstawie pisemnego zlecenia przekazanego przez MOPR. Świadczenie usług nastąpi nie później niż do 24 godzin od chwili otrzymania zlecenia. Podstawą świadczenia usług przez Wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez Zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014– 2020 nazwa projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 2000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu do Zamawiającego. Szczegółowy opis dotyczący formy wniesienia wadium znajduje się w rozdziale VIII Istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy; art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy; Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dysponuje kadrą do realizacji zamówienia określoną w rozdziale IV IWZ Szczegółowe warunki udziału

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Osoby wskazane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami).

Osoby wskazane do świadczenia usług opiekuńczych muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

— posiadać doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020.

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do IWZ. Szczegółowe warunki dot. dopuszczalnych zmian umowy zostały określone w rozdziale XII Istotnych warunków zamówienia oraz w paragrafie 15 umowy (zmiany umowy) m.in. w zakresie zmiany sposobu wykonania umowy na skutek okoliczności związanych z epidemią wirusa SARS-COV-2; zwiększenia ilości godzin usług – nie więcej niż 50 % wartości umowy, zmiany stanu prawnego, zmiany w wykazie osób, wykorzystania ilości godzin usług ponad szacunkowe w granicach maksymalnego zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Zamówienie jest prowadzone na podstawie art. 138 n pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE.

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 20/11/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień podobnych do wysokości 50 % zawartej z Wykonawcą umowy na warunkach określonych w IWZ oraz wzorze umowy.

Kryteria oceny ofert: cena – 50 %, jakość – 50 %.

Z uwagi na fakt, iż przy realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe klientów, na rzecz których świadczone będą usługi, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale XIV IWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdziałem IV pkt 5 ppkt 1 IWZ do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale IV pkt 5 ppkt 1 lit. d IWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, o których mowa w rozdziale IV pkt 5 ppkt 1 lit. a–c IWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Forma dokumentów podmiotów zagranicznych ostała określona w rozdziale V IWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Admin. danych os. jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

— kontakt do inspektora ochrony danych os. w MOPR w Szczecinie, tel. +48 914857542, adres e-mail: iod@mopr.szczecin.pl

— dane osob. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,

— odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok post w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

— dane przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, przez okr. o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d w zw. z art. 140 rozp. Parlamentu Europ. nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

— obowiązek podania danych os. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

— w odniesieniu do danych os. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Treść pełnej klauzuli w IWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu (np. za pomocą ePUAP) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składnia ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Pełne pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w Instrukcji dla Wykonawców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/11/2020

 

Identyfikator postępowania miniportal

e1bb1e1d-7989-4dfb-9fc8-1ac07a59b73c

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.11.2020.11.29.21_IWZ_us_Ougi_opieku__cze_Zaopiekowani_2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 11:29:21 1,7MB 15 razy
2 06.11.2020.11.29.40_za_O__czniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 11:29:40 7,9MB 8 razy
Wynik postępowania
1 22.12.2020.16.34.51_informacja_o_wyniku_postepowania_ZAOPIEKOWANI.pdf 2020-12-22 16:34:51 256,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 20.11.2020.12.19.12_informacja_z_otwarcia_ofert_us_Ougi_2021r..pdf 2020-11-20 12:19:12 473,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 06-11-2020 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 06-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 22-12-2020 16:35