Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 2021-07-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005433353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Sikorskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-323

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914857528

1.5.8.) Numer faksu: 914857603

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@mopr.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d9a7028-db01-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00102267/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-02 10:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie zostało udzielone na podstawie art. 305 pk 1, w związku z art. 214 ust.1 pkt 5 :"ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia." Z uwagi na fakt, że w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie nr ref 341-1.2021, prowadzonego przez zamawiającego w trybie podstawowym, dnia 12.05.2021 r. wpłynęło odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w związku z czym zamawiający nie ma możliwości zawarcia umowy, konieczne jest udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki w celu zachowania ciągłości świadczenia usług.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 341-4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 43580,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Monitorowanie w systemie elektronicznym całą dobę obiektów zajmowanych przez zamawiającego, a w razie konieczności podjęcie odpowiedniej interwencji w celu wyeliminowania zagrożenia życia lub zdrowia osób oraz zagrożenia mienia, w tym również przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń monitorujących, oraz prowadzenie technicznego serwisu systemu alarmowego. W momencie wystąpienia zagrożenia nastąpi wsparcie grup patrolowych, które dojadą do obiektu w czasie nie dłuższym niż 10
(słownie: dziesięć) minut w dzień (tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00) oraz do 5 (słownie: pięć) minut w porze nocnej (tj. od godz. 22.00 do godz. 6.00) – od momentu odebrania sygnału lub wezwania.
2) Konwojowanie przewozu pieniędzy oraz dokumentów bankowych z siedziby zamawiającego do banku oraz z banku do kas Zmawiającego na podstawie telefonicznego zlecenia zamawiającego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 2016 r. poz. 793).
Maksymalna wysokość przewożonych środków (nie przekracza jednej jednostki obliczeniowej) czas konwojów – nieregularny głównie w godz. od 7.55 do 10.00 sporadycznie w ciągu dnia do godz. 15.00.
3) Dozór fizyczny obiektów Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

85312310-5 - Usługi dozoru

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43580,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43580,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43580,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polis Security Glob Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 3211264070

7.3.3) Ulica: Św. Ducha 5A/8

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-205

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43580,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-07-01 do 2021-07-31

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.07.2021.12.37.06_og_Ooszenie_o_zawarciu_umowy.pdf 2021-07-02 12:37:06 61,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kaczmarek 02-07-2021 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kaczmarek 02-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kaczmarek 02-07-2021 12:37