Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizacja treningu interpersonalnego - wyjazdowego dla uczestników projekt pn. Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1

Szczecin: Organizacja treningu interpersonalnego - wyjazdowego dla uczestników projekt pn. Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1
Numer ogłoszenia: 252162 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja treningu interpersonalnego - wyjazdowego dla uczestników projekt pn. Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja 3-dniowego treningu interpersonalnego - wyjazdowego dla uczestników projektu pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do miejscowości nadmorskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego oddalonej od Szczecina maksymalnie o 140 km. Zakres zamówienia obejmuje: Transport: Wykonawca zapewni transport uczestnikom wyjazdu ze Szczecina z siedziby Zamawiającego do miejsca wypoczynku i z powrotem przez firmę przewozową autokarem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. przewozu osób. Autokary nie mogą być starsze niż 5-letnie, mają posiadać klimatyzację lub możliwość otwierania okien. Wyjazd ze Szczecina w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (umożliwiający dojazd do miejsca wypoczynku przed godziną 13:00, celem zakwaterowania i spożycia obiadu). Wykonawca zapewnia sprawdzenie stanu technicznego autokarów przez policję w dniu wyjazdu (ze Szczecina i z miejscowości wypoczynkowej), a kierowca musi uzyskać protokół dopuszczenia pojazdu i kierowcy do przewozu osób. Przewoźnik powinien posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika oraz zobowiązać się do: a) podstawienia autokaru sprawnego technicznie, posiadającego pełną dokumentację gwarantującą jego przejazd na trasie określonej w umowie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, a także posiadać odpowiednie ubezpieczenie, b) podstawienia autokaru w wyznaczonym miejscu i czasie, w stanie czystym, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz do dbania o czystość autokaru podczas podróży. Ubezpieczenie, Uczestnicy wyjazdu muszą zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie przejazdów oraz w trakcie trwania wyjazdu na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 PLN na każdego uczestnika. Wykonawca zobowiąże się do przedłożenia Zamawiającemu polisy - umowy ubezpieczenia uczestników wyjazdu najpóźniej przed terminem wyjazdu. Opieka medyczna: Wykonawca zapewnia opiekę pielęgniarską w razie potrzeby oraz zapewnieni w koniecznych przypadkach opiekę lekarską polegającą na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezieniu uczestnika wyjazdu do przychodni szpitala bezpłatnym transportem. Wyżywienie: Wykonawca zapewni uczestnikom pobytu wyżywienie zgodnie z poniższym planem: Dzień I 14.00 -15.00 Obiad dwudaniowy z deserem 16.00-18.00 dostęp do bufetu kawowego(kawa, herbata, ciastka, soki) 19.00-19.30 kolacja Dzień II 9.00 - 10.00 śniadanie 10.00 - 12.30 dostęp do bufetu kawowego (kawa, herbata, ciastka, soki) 14.00 - 15.00 obiad dwudaniowy z deserem 16.30 - 18.30 dostęp do bufetu kawowego (kawa, herbata, ciastka, soki) 19.00 - 19.30 Kolacja Dzień III 9.00 - 10.00 śniadanie 10.30 - 12.30 dostęp do bufetu kawowego (kawa, herbata, ciastka, soki) 14.00 obiad dwudaniowy z deserem Program wyjazdu Pobyt Uczestników musi być zorganizowany zgodnie z poniższym planem: Dzień I 13.00 zakwaterowanie w ośrodku 14.00-15.00 obiad 16.00-18.00 zajęcia z treningu interpersonalnego 19.00 kolacja Dzień II 9.00 - 10.00 śniadanie 10.00 - 12.30 zajęcia z treningu interpersonalnego 14.00 - 15.00 obiad 16.30 - 18.30 zajęcia z treningu interpersonalnego 19.00 kolacja Dzień III 9.00 - 10.00 śniadanie 10.30- 12.30 zajęcia z treningu interpersonalnego 14.00 obiad 15.00 wykwaterowanie, powrót do Szczecina Zajęcia rekreacyjne: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości aktywnego spędzania czasu przez uczestników wyjazdu niezależnie od warunków pogodowych w tym nieograniczonego nieodpłatnego dostępu do: 1. krytego basenu, 2. sauny, 3. placu zabaw. Zajęcia z treningu interpersonalnego: Głównym celem treningu jest rozwój umiejętności/kompetencji interpersonalnych uczestników niezbędnych do budowania relacji z ludźmi w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz budowania relacji w rodzinie. Zajęcia mają na celu: pomóc odnaleźć się na rynku pracy, wsparcie każdego uczestnika w najpełniejszym rozwinięciu jego umiejętności społecznych koniecznych do utrzymania poprawnych relacji z innymi ludźmi, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w grupie, przyjmowania określonych ról grupowych zminimalizowanie bariery niewiary w samego siebie, poznanie własnych mocnych i słabych stron w kontaktach interpersonalnych, uświadomienie każdemu uczestnikowi, że największym kapitałem jest on, pomoc w budowaniu relacji rodzinnych, nawiązywaniu relacji z dziećmi Zajęcia powinny obejmować następujące bloki tematyczne: podstawy porozumiewania się międzyosobowego, tworzenie wiadomości i odpowiadanie na wiadomości, korzyści z poprawnej komunikacji między ludźmi, budowanie relacji w rodzinie, samoocena. Podczas zajęć z treningu interpersonalnego wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi przez co najmniej trzy osoby - opiekunki, które posiadają przeszkolenie w zakresie opieki nad dziećmi.(należy zabezpieczyć dostęp do gier planszowych, kredek, książeczek itp.) Zakwaterowanie Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku wypoczynkowym lub hotelu. Wymagania odnośnie budynku: 1) budynek murowany, 2) własna kuchnia i stołówka na miejscu, 3) dostęp do dwóch sal świetlicowych/ konferencyjnych na min. 16 osób każda, stanowiących oddzielne pomieszczenia. Wykonawca zapewnia 2 noclegi w pokojach 2, 3 osobowych dla maksymalnie 35 uczestników w tym: Minimalnie 15 - maksymalnie 22 osoby dorosłe (osoby powyżej 12 roku życia) Minimalnie 5 - maksymalnie 9 dzieci powyżej 4 roku życia do 12 roku życia. Minimalnie 2 - maksymalnie 4 dzieci do 4 roku życia Każdy z pokoi musi mieć łazienkę wyposażoną w natryski i WC. Pokoje powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt z możliwością swobodnego rozpakowania bagażu w tym posiadać pościel, ręczniki, do każdego łóżka przynależna szafka lub minimum 1 półka w szafie na uczestnika, pokoje bez łóżek piętrowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • poprzez wykazanie, że wykonawca prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268).Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • poprzez wykazanie, że wykonawcy wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia.Za jedną usługę podobną zamawiający uzna przeprowadzenie wyjazdu zawierającego w swym programie zajęcia prowadzone przez psychologa lub psychoterapeutę dla minimum 20 osób.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • poprzez wykazanie, że wykonawcy dysponują lub będą dysponować wykwalifikowaną kadrą z uprawnieniami do wykonywania powierzonych zadań: Minimum jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa oraz posiadającą doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, oraz minimum trzy osoby - opiekunki które posiadają przeszkolenie w zakresie opieki nad dziećmi. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument proponowany program pobytu zawierający propozycję organizacji czasu wolnego oraz realizacji zajęć w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Gen. W. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 10:00, miejsce: 70-323 Szczecin, ul. Gen. W. Sikorskiego 3..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.06.2013.18.03.29_SIWZ_341-07-2013.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 18:03:29 253,5KB 91 razy
2 28.06.2013.18.03.45_zaA__nr_1_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 18:03:45 132,5KB 69 razy
3 28.06.2013.18.04.28_zaA__nr_2_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 18:04:28 123,5KB 64 razy
4 28.06.2013.18.04.43_zaA__nr_3_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 18:04:43 127,5KB 57 razy
5 28.06.2013.18.04.58_zaA__nr_4_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 18:04:58 12KB 62 razy
6 28.06.2013.18.05.19_zaA__nr_5_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 18:05:19 12KB 67 razy
7 28.06.2013.18.06.05_zaA__nr_6_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 18:06:05 12KB 64 razy
8 28.06.2013.18.06.23_zaA__nr_7_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 18:06:23 12KB 76 razy
9 28.06.2013.18.06.42_zaA__nr_8_siwz_wzA_r_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 18:06:42 170,5KB 70 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.07.2013.11.57.50_odpowiiedAo_do_wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-04 11:57:50 13KB
Udzielenie zamówienia
1 24.01.2014.16.40.33_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2014-01-24 16:40:33 32KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 28-06-2013 18:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 28-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 24-01-2014 16:40