Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zamieszkałych w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże

Szczecin: Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zamieszkałych w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże Numer ogłoszenia: 350204 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zamieszkałych w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zamieszkałych w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, w miejscu zamieszkania Klienta , przez Wykonawcę lub osoby przez niego wskazane. Świadczenie usług opiekuńczych w podstawowym zakresie obejmuje czynności określone w załączniku nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w podstawowym zakresie Usług, będących przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Koncepcją będącą załącznikiem do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie Usług, przez osoby biegle władające językiem polskim i mogące świadczyć te usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnych form zatrudnienia lub umowy o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536). Osoby świadczące Usługi winny posiadać dokument potwierdzający prawo do świadczenia usług w imieniu Wykonawcy (np. identyfikator zawierający co najmniej: imię i nazwisko, zdjęcie, adres Wykonawcy, pieczęć Wykonawcy z podpisem osoby wydającej identyfikator). Wykonawca zapewnia osobom wykonującym Usługi odpowiedni instruktaż,,przekazuje niezwłocznie wytyczne dotyczące realizacji Usług wynikających z umowy i Koncepcji, w tym stale monitoruje i przekazuje uwagi dotyczące jakości realizowanych Usług, informuje o zgłaszanych w trakcie wykonywania Umowy zaleceniach i wskazówkach Zamawiającego oraz zapewnia niezbędne środki ochrony osobistej (np. jednorazowe rękawiczki ochronne, maseczki, odzież), o ile w danym przypadku będą potrzebne. Wykonawca winien zapewnić niezbędny sprzęt do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u Klienta. Osoby wskazane do świadczenia Usług muszą posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności związanych z zakresem Usług. W przypadku zmiany przepisów prawa, określających wymagania w zakresie przygotowania zawodowego osób wykonujących Usługi w imieniu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić świadczenie tych usług przez osoby spełniające wymogi. Za działania osób wykonujących Usługi na zlecenie Wykonawcy, Wykonawca odpowiada jak za działania własne. Liczba godzin świadczonych usług w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże nie może przekroczyć liczby 16 163 godziny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R Bożyk Spółka Cywilna, ul. Zegadłowicz 11G, 71-370 Szczecin Pilchowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 210119,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 210119,00

·         Oferta z najniższą ceną: 210119,00/ Oferta z najwyższą ceną: 210119,00

·         Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2013/S 047-075655 Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich z dnia 07.03.2013r. na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - Sekcja VI.3, ogłoszenie o zamówieniu numer 2012/S 237-390448 z dnia 08.12.2012r, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 08.12.2012r.,- wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 29-08-2013 15:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 29-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-08-2013 15:54