Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 428556 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 397812 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Szczecinie, szczegółowo określonych w załączniku nr 1a, 1b, 1c i 1d do siwz wraz z dostarczeniem ich partiami do siedziby Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy. Maksymalne ilości materiałów biurowych zostały określone w załączniku nr 1a, 1b, 1c i 1d do siwz. Zamawiający zamówi poszczególne artykuły w ilości nie mniejszej niż 70% ilości maksymalnych wskazanych w załączniku nr 1a, 1b, 1c i 1d do siwz. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Dostawy materiałów biurowych określonych w zał. nr 1a, 1b, 1c i 1d do siwz odbywać się będą częściowo na podstawie pisemnych zamówień. Dostawa częściowa nastąpi w terminie do 8 dni kalendarzowych od dnia uruchomienia danej partii dostawy. Czas dostawy Wykonawca uzgodni telefonicznie z pracownikiem Zamawiającego pod numerem telefonu (091) 48 57 528 w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-12.00). Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o spodziewanych opóźnieniach w dostawie oraz przyczynach opóźnienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Pilotażowe wdrożenia Pt. Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych w ramach Projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług Pomocy i Integracji Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Papcom s.c. Z.Dobrodziej, Ł. Dobrodziej, ul. Kozia 18, 70-791 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 26118,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:25543,94
  • Oferta z najniższą ceną: 25543,94/ Oferta z najwyższą ceną:32625,35
  • Waluta:PLN.

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 21-10-2013 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 21-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2013 15:18