Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95 , oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95 , oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 432912 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95 , oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, zwanych dalej paliwami, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy użyciu kart paliwowych lub w systemie równoważnym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu tankowanie paliwa przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6- 22. Tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacjach paliw wskazanych przez Wykonawcę na terenie miasta Szczecin. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo również do tankowania paliw na stacjach poza terenem miasta Szczecin a należących do floty Wykonawcy. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego uprawnieni będą do bezgotówkowych tankowań pojazdów zamawiającego. Paliwo musi odpowiadać parametrom aktualnie obowiązującej Polskiej Normy oraz spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441 ze zmianami). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wskazujące na zachowanie wymogów jakości paliw w tym w szczególności atesty. Zamawiający w trakcie trwania umowy zamówi maksymalnie 11 000 litrów oleju napędowego, maksymalnie 1000 litrów benzyny bezołowiowej Pb - 95 oraz 160 litrów gazu płynnego LPG. Podczas realizacji zamówienia zamawiający przewiduje tankowanie benzyny bezołowiowej Pb-95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG do pojazdów będących jego własnością jak również, dla grupy ok. 45 pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych, którzy będą tankować paliwo z limitem miesięcznym na jedną osobę uprawnioną. Wykonawca bezpłatnie wyda w ciągu 15 dni od dnia zawarcia umowy 67 kart umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych transakcji u operatorów prowadzących stacje paliw wykonawcy. W tym : 45 kart paliwowych na okaziciela, 22 kart paliwowych z numerem rej. Pojazdu W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej od maksymalnej ilości paliwa Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wskazać co najmniej dwie stacje paliw na terenie Lewobrzeżnej strony Szczecina oraz 1 stację paliw na Prawobrzeżnej stronie Szczecina. Rozliczenia za tankowanie pojazdów odbywać się będą w formie przelewu, po otrzymaniu faktury zbiorczej w okresach rozliczeniowych obejmujących okres co najmniej 10 dni kalendarzowych, przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli tankowania pojazdów polegającej na stwierdzeniu zgodności numerów rejestracyjnych pojazdów z przekazanymi zamawiającemu kartami paliwowymi lub na pisemnym potwierdzaniu tankowania pojazdów przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i pracowników stacji paliw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • poprzez wykazanie, że posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi, ważną przynajmniej na okres realizacji umowy, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz.U. 2012 r., poz. 1059 z późn. zm) w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową, olejem napędowym oraz gazem płynnym LPG. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku poprzez wykazanie, że dysponuje co najmniej 2 stacjami paliw na Lewobrzeżnej stronie Szczecina oraz 1 stacją na Prawobrzeżnej stronie Szczecina.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Wykaz stacji paliw na załączniku nr 5 do siwz ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego (np. z powodu znacznego zwiększenia zużycia paliw w porównaniu z szacunkami przyjętymi przed zawarciem umowy) wystąpi konieczność zamówienia większej ilości paliw, powyżej wartości maksymalnych określonych w Rozdziale XIV ust. 6 SIWZ, dopuszcza się zmianę przytoczonych wartości i zamówienie większych ilości paliw, jednakże nie więcej niż do 10% wartości maksymalnych dla danego rodzaju paliwa. Zmiany o których mowa w niniejszej literze, nie mogą prowadzić do zwiększenia maksymalnej wysokości zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy określonej w zawartej umowie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 70-323 Szczecin ul. Sikorskiego 3 pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 10:00, miejsce: 70-323 Szczecin ul. Sikorskiego 3 pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.10.2013.15.19.50_SIWZ_341-25-13_ostateczny.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-23 15:19:50 226,5KB 65 razy
2 23.10.2013.15.20.03_umowa_paliwo_431-25-13_ostateczna.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-23 15:20:03 54,5KB 63 razy
3 23.10.2013.15.20.21_ZaA_A_cznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-23 15:20:21 49,5KB 63 razy
4 23.10.2013.15.20.46_Zal_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-23 15:20:46 31,5KB 65 razy
5 23.10.2013.15.20.57_Zal_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-23 15:20:57 43KB 62 razy
6 23.10.2013.15.21.26_Zal_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-23 15:21:26 36,5KB 63 razy
7 23.10.2013.15.21.37_ZaA_A_cznik_nr_5_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-23 15:21:37 28,5KB 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 23-10-2013 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 23-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 23-10-2013 15:22