Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 448816 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 432912 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, zwanych dalej paliwami, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy użyciu kart paliwowych lub w systemie równoważnym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu tankowanie paliwa przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6- 22. Tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacjach paliw wskazanych przez Wykonawcę na terenie miasta Szczecin. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo również do tankowania paliw na stacjach poza terenem miasta Szczecin a należących do floty Wykonawcy. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego uprawnieni będą do bezgotówkowych tankowań pojazdów zamawiającego. Paliwo musi odpowiadać parametrom aktualnie obowiązującej Polskiej Normy oraz spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441 ze zmianami). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wskazujące na zachowanie wymogów jakości paliw w tym w szczególności atesty. Zamawiający w trakcie trwania umowy zamówi maksymalnie 11 000 litrów oleju napędowego, maksymalnie 1000 litrów benzyny bezołowiowej Pb - 95 oraz 160 litrów gazu płynnego LPG. Podczas realizacji zamówienia zamawiający przewiduje tankowanie benzyny bezołowiowej Pb-95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG do pojazdów będących jego własnością jak również, dla grupy ok. 45 pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych, którzy będą tankować paliwo z limitem miesięcznym na jedną osobę uprawnioną. Wykonawca bezpłatnie wyda w ciągu 15 dni od dnia zawarcia umowy 67 kart umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych transakcji u operatorów prowadzących stacje paliw wykonawcy. W tym : 45 kart paliwowych na okaziciela, 22 kart paliwowych z numerem rej. Pojazdu W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej od maksymalnej ilości paliwa Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wskazać co najmniej dwie stacje paliw na terenie Lewobrzeżnej strony Szczecina oraz 1 stację paliw na Prawobrzeżnej stronie Szczecina. Rozliczenia za tankowanie pojazdów odbywać się będą w formie przelewu, po otrzymaniu faktury zbiorczej w okresach rozliczeniowych obejmujących okres co najmniej 10 dni kalendarzowych, przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli tankowania pojazdów polegającej na stwierdzeniu zgodności numerów rejestracyjnych pojazdów z przekazanymi zamawiającemu kartami paliwowymi lub na pisemnym potwierdzaniu tankowania pojazdów przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i pracowników stacji paliw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk Spólka jawna, ul. Milczańska 31 d, 70-107 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 56910,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:67442,75
  • Oferta z najniższą ceną: 67442,75/ Oferta z najwyższą ceną:67442,75
  • Waluta:PLN. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 05-11-2013 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2013 07:44