Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 454288 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Północ w Szczecinie, w miejscu zamieszkania klienta, przez Wykonawcę lub osoby przez niego wskazane. Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie obejmuje w swym zakresie co najmniej: podstawową pielęgnację, która obejmuje higienę ciała, ubieranie i rozbieranie, czynności fizjologiczne, pomoc w przemieszczaniu, pomoc w przygotowywaniu i spożywaniu posiłków; pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, obejmująca zapewnienie posiłków, zakupy, utrzymanie czystości otoczenia, zabezpieczenie ogrzewania i pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi w zakresie w jakim czynności te nie mogą być wykonane przez klienta lub jego rodzinę; wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji, który obejmuje pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej, umawianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich i pielęgniarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, nadzór nad przyjmowaniem leków zgodnie z zaleceniem lekarza, nadzór nad wykonywaniem ćwiczeń fizycznych zaleconych przez rehabilitanta, powiadamianie rodziny lub lekarza rodzinnego, pracownika MOPR o istotnych zmianach w zachowaniu lub wyglądzie klienta wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia lub wystąpienie objawów ubocznych stosowania leków, a w przypadkach szczególnych także zmianę opatrunków pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych; podtrzymanie aktywności społecznej, obejmujące pomoc w utrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych, motywowanie do aktywności fizycznej, zapewnienie elementów kultury, pomoc w korzystaniu z usług różnych instytucji; pomoc w sprawach urzędowych, w tym w szczególności: wypełnianiu dokumentów, załatwianiu spraw w urzędach, uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno -rentowych; okazywanie wsparcia emocjonalnego, w szczególności: w doświadczeniach egzystencjalnych (samotności, cierpieniu, umieraniu); Liczba godzin świadczonych usług nie może przekroczyć: 34 810 godzin w obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Rejon Północ;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk Spółka Cywilna, ul. Zegadłowicza 11G, 71-370 Szczecin Pilchowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 415979,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:415979,50
  • Oferta z najniższą ceną: 415979,50/ Oferta z najwyższą ceną:415979,50
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2013/S 047-075655 Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich z dnia 07.03.2013r. na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - Sekcja VI.3, ogłoszenie o zamówieniu numer 2012/S 237-390448 z dnia 08.12.2012r, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 08.12.2012r.,- wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 07-11-2013 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 07-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2013 11:59