Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Numer ogłoszenia: 455152 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi uzupełniające polegające na świadczeniu usług telefonicznych tj. realizację połączeń telefonicznych w lokalizacjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Szczegółowy wykaz numerów i adresów stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy. Zakres świadczeń będzie obejmował: Zakres świadczonych usług telekomunikacyjnych będzie obejmował: Usługi telekomunikacyjne: Abonamenty za linie telefoniczne analogowe POTS, Abonamenty za linie cyfrowe ISDN 2B+D, ISDN 2B+D z wiązkami PBX, DDI, Połączenia lokalne, Połączenia międzystrefowe, Połączenia do sieci komórkowych, Połączenia międzynarodowe na terenie Unii Europejskiej, Zapewnienie transmisji dla faksu, Połączenia pozostałe ( połączenia do biura numerów 118913, teleinformatyczne, itp. Generowanych z lokalizacji zamawiającego, połączenia międzynarodowe poza obszar UE) według taryfy operatora, Inne dostępne usługi telekomunikacyjne: Połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj.: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984. Usługi dodatkowe: Automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800, 0-801, 0-804, linie informacyjne 191XX, 193XX, 195XX, Przekierowanie połączeń, Prezentacja numeru itp., Bezpłatne blokady określonych grup połączeń. Bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi numerami firmy z wykorzystaniem numeracji skróconej na poszczególnych lokalizacjach. Sekundowe naliczanie czasu zrealizowanych połączeń ze wszystkimi numerów telefonów bez opłaty za inicjację połączenia. Zachowanie dotychczasowej numeracji telefonów. Zachowanie istniejącej numeracji skróconej wykorzystywanej do realizacji połączeń wewnątrz firmy. Zamawiający rozumie przez zachowanie numeracji skróconej zachowanie ostatnich trzech cyfr numeracji DDI na poszczególnych lokalizacjach, w ramach jego centrali. Bezpłatne ograniczanie połączeń (blokady). Bezpłatny wykaz zrealizowanych połączeń - biling szczegółowy dla wszystkich numerów głównych. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu: Bezpłatne okresowe przeglądy stanu technicznego pracy łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez bieżące, cykliczne ich pomiary, eliminowanie usterek, Techniczną pomoc związaną ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych po zgłoszeniu Zamawiającego obejmującą w szczególności: bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łączy, bezpłatne usuwanie awarii, wykonanie instalacji dodatkowej do głównego zakończenia sieci lub zmiana w jego przyłączeniu, sprawdzenie instalacji wykonanej poprzez Zamawiającego, Bezpłatną całodobową możliwość telefonicznej obsługi klientów. Stałość cen w okresie obowiązywania umowy. Rekompensata poniesionych przez Zamawiającego ewentualnych kosztów związanych z zachowaniem numerów. Automatyczny wybór numeru prefiksu operatora.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna, ul. Twarda18, 00-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 6504,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:8000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 8000,00/ Oferta z najwyższą ceną:8000,00
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 29068-2012 z dnia 31.01.2012r na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - Sekcja II.1.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 420358-2011 na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, data zamieszczenia 09.12.2011r, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 09.12.2011, - wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 07-11-2013 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 07-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2013 14:46