Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)

Świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)
Numer ogłoszenia: 504050 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.); Wykonawca świadczyć będzie usługi koordynacji projektu w wymiarze maksymalnie 100 godzin zegarowych miesięcznie zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu w szczególności w biurze projektu znajdującym się na ternie miasta Szczecin jak i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia Wykonawcy sprzęt niezbędny do świadczenia usług tj. sprzęt komputerowy, materiały biurowe itp. Do zadań wykonawcy należeć będzie w szczególności: a) stały nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez personel zatrudniony do obsługi projektu i potwierdzanie wykonania prac, b) opracowywanie, powierzenie i kontrolowanie wykonania zakresu obowiązków personelu, c) zatwierdzanie list wynagrodzeń personelu zatrudnionego na potrzeby projektu, d) bieżąca współpraca z pracownikami biura projektu, reagowanie na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji projektu, e) opracowywanie i zgłaszanie z wyprzedzeniem harmonogramów i planów realizacji działań w 2014 r., dla poszczególnych grup beneficjentów, umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie postępowań wyłaniających wykonawców poszczególnych działań w ramach projektu przewidzianych na rok 2014, oraz wyłonienia beneficjentów poszczególnych działań, f) nadzorowanie dokonywania zakupów sprzętu i wyposażenia, g) bieżące nadzorowanie postępu merytorycznego i finansowego projektu, analiza przedkładanych dokumentów, h) gromadzenie ofert potencjalnych wykonawców zaplanowanych działań (kursów, szkoleń itp.) i przedłożenie ich Dyrektorowi MOPR celem dokonania wyboru wykonawców, i) nawiązanie kontaktów i bieżąca współpraca z wybranymi wykonawcami, j) nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji prac zleconych związanych z realizacją projektu, k) bieżące kontrolowanie sporządzanej dokumentacji oraz nadzór nad archiwizacją zgromadzonych dokumentów zgodnie z wytycznymi Instytucji pośredniczącej, l) terminowe i prawidłowe wypełnianie wniosków o płatność zgodnie z treścią zawartej umowy, w części dotyczącej postępu merytorycznego projektu oraz złożenie wypełnionego wniosku w siedzibie instytucji pośredniczącej, m) stosowanie się do wszelkich zaleceń Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji projektu, n) bieżące składanie raportów z postępu realizacji projektu Dyrektorowi MOPR oraz informowanie o wszelkich problemach i nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, o) przekazywanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na realizację zawartej umowy, w szczególności zmian w projekcie skutkujących koniecznością spisania aneksu do umowy, a także wszelkich informacji, których zgłoszenia wymaga Instytucja pośrednicząca, p) sporządzanie projektów umów z wykonawcami, q) złożenie Dyrektorowi MOPR pisemnego szczegółowego sprawozdania z realizacji zlecenia po jego zakończeniu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        poprzez wykazanie, że wykonawcy wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum: a) jedną usługę podobną polegającą na świadczeniu usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez okres co najmniej 12 miesięcy, b) dwie usługi podobne polegające na realizacji projektu finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego z których przynajmniej jedna polega na realizacji projektu finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości powyżej 2 000 000zł, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: poprzez wykazanie, że dysponują lub będą dysponować jedną osobą która będzie świadczyć usługi koordynatora w zakresie zarządzania projektem, osoba przewidziana do realizacji zadania musi posiadać: wykształcenie wyższe oraz: minimum 12 miesięczne doświadczenie w zakresie wykonywania zadań koordynatora projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, doświadczenie w realizacji minimum dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym minimum jednego o wartości powyżej 2 000 000 zł. Ponadto ww. osoba winna posiadać umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - doświadczenie wykonawcy w świadczeniu usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem współfinansowanym z EFS w ramach prirytetu VII POKL - 30
 • 3 - doświadczenie wykonawcy w realizacji projektu finansowaenego z EFS w ramach prirytetu VII POKL - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ, 5) ulegną zmianie przepisy dotyczące podatku dochodowego lub ubezpieczenia społecznego jak również zmiany w sytuacji Wykoanwcy mające wpływ na wysokość składek ZUS w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie odpowiednio zmieniona.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczeci.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego pok 105 osoba do kontaktów Anna Sankowska fax 91 48 57 603 email asankowska@mopr.szczecin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego pok 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.12.2013.08.34.21_siwz_koordynator_na_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-06 08:34:21 1019,7KB 106 razy
2 06.12.2013.08.34.28_zaA__nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-06 08:34:28 132,5KB 90 razy
3 06.12.2013.08.34.35_zaA__nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-06 08:34:35 128,5KB 88 razy
4 06.12.2013.08.34.43_zaA__nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-06 08:34:43 12KB 88 razy
5 06.12.2013.08.34.49_zaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-06 08:34:49 123,5KB 87 razy
6 06.12.2013.08.34.57_zaA_A_cznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-06 08:34:57 168,5KB 89 razy
7 06.12.2013.08.35.11_zaA_A_cznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-06 08:35:11 135,5KB 61 razy
8 06.12.2013.08.36.06_wzA_r_umowy_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-06 08:36:06 417,0KB 91 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 06-12-2013 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 06-12-2013 08:36