Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w SzczecinieNumer ogłoszenia: 536828 - 2013; data zamieszczenia: 27.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie szczegółowo określony w załączniku nr 1a i 1b do siwz wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy. Maksymalne ilości zamawianych artykułów zostały określone w załączniku nr 1a i 1b do siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert jakościowo równoważnych spełniających równoważne parametry. Pod pojęciem fabrycznie nowe zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Przy czym zastosowanie zaproponowanego produktu nie może spowodować utraty gwarancji użytkowanego sprzętu. W ofertach równoważnych w odpowiedniej pozycji załącznika nr 1a i 1b do siwz należy wskazać producenta, nazwę i oznaczenie stosowane przez producenta oferowanych produktów. W czasie trwania zamówienia Zamawiający zamówi u Wykonawcy poszczególne artykuły w ilości nie przekraczającej ilości maksymalnych, określonych w Kalkulacjach cen. Wymagania stawiane wykonawcy: Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek kserokopiarek oraz faksów, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia (e- mailem lub faksem) przez zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki kserokopiarki faksu, gdy uszkodzenie urządzenia powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez wykonawcę. Za podstawę żądania przez zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki kserokopiarki faksu. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarek kserokopiarek faksów w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (e- mailem lub faksem) wykonawcy przez zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi wykonawca. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę ( typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości. Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na dostawę materiałów eksploatacyjnych zobowiązany będzie do odbioru zużytych kaset, kardridży nadających się do recyclingu oraz nieodpłatnej utylizacji odpadów - potwierdzonej kartą przekazania odpadu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Projekt pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:19.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HAPRINT TONERY S.C, Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 17642,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:17843,61
  • Oferta z najniższą ceną:17843,61/ Oferta z najwyższą ceną: 23687,00
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów. Zgodnie z art. 70 ustawy Pzp zastosowanie trybu zapytania o cenę może mieć miejsce wtedy, gdy zostaną spełnione dwie przesłanki: 1.przedmiotem zapytania jest zamówienie na dostawy lub usługi powszechnie dostępne, 2.wartość przedmiotu zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu obie przesłanki zostały spełnione - materiały te objęte przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 27-12-2013 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 27-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2013 12:37