Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 7546 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie maksymalnie 50 usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Usługa pogrzebowa powinna obejmować następujące czynności: 1. Pogrzeb tradycyjny: 1) dostarczenie trumny wyściełanej sosnowej, lakierowanej bez względu na rozmiar, 2) dostarczenie 4 zniczy pogrzebowych i wiązanki kwiatów, 3) dostarczenie krzyża lub palika (w zależności od wyznania zmarłego), 4) dostarczenie tabliczki z danymi zmarłego, 5) przewiezienie zwłok z miejsca wskazanego przez zamawiającego do chłodni na cmentarzu - w granicach Miasta Szczecin, 6) umieszczenie zwłok w worku dostarczonym przez wykonawcę, 7) dostarczenie ubrania dla zmarłego: kobieta - sukienka albo kostium, bielizna, rajstopy, buty, mężczyzna: - garnitur, koszula, krawat, bielizna, skarpety, buty, 8) przygotowanie zwłok do pochowania (kosmetyka ciała i ubranie ciała w odzież, jeżeli pozwala na to stan zwłok albo zawinięcie ciała w prześcieradło dostarczone przez wykonawcę), 9) umieszczenie klepsydr w miejscu zamieszkania zmarłego i na bramach cmentarza, 10) wystawienie trumny w kaplicy cmentarnej oraz przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przy udziale mistrza ceremonii lub kapłana, 11) obsługa pogrzebu, w tym przewóz karawanem trumny ze zwłokami w obrębie cmentarza oraz umieszczenie trumny w przygotowanym grobie, 12) wykopanie jednorzędowego grobu lub wybranie ziemi z istniejącego grobu głębinowego, 13) pogłębienie wykopanego grobu zwykłego do grobu głębinowego, 14) zasypanie i uformowanie grobu oraz umieszczenie na nim krzyża albo palika, tabliczki z danymi zmarłego, wiązanki oraz zniczy. 2. Pogrzeb z wykorzystaniem kremacji zwłok: 1) dostarczenie trumny kremacyjnej drewnianej lub drewnopodobnej bez względu na rozmiar, 2) dostarczenie urny na prochy, 3) dostarczenie 4 zniczy pogrzebowych i wiązanki kwiatów, 4) dostarczenie krzyża lub palika (w zależności od wyznania zmarłego), 5) dostarczenie tabliczki z danymi zmarłego, 6) przewiezienie zwłok z miejsca wskazanego przez zamawiającego do chłodni na cmentarzu - w granicach Miasta Szczecin, 7) umieszczenie zwłok w worku dostarczonym przez wykonawcę, 8) dostarczenie ubrania dla zmarłego: kobieta - sukienka albo kostium, bielizna, rajstopy, buty, mężczyzna: - garnitur, koszula, krawat, bielizna, skarpety, buty, 9) przygotowanie zwłok do kremacji (kosmetyka ciała i ubranie ciała w odzież, jeżeli pozwala na to stan zwłok albo zawinięcie ciała w prześcieradło dostarczone przez wykonawcę), 10) umieszczenie klepsydr w miejscu zamieszkania zmarłego i na bramach cmentarza, 11) wystawienie urny z prochami w kaplicy cmentarnej oraz przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przy udziale mistrza ceremonii lub kapłana, 12) obsługa pogrzebu, w tym przewóz karawanem urny z prochami w obrębie cmentarza oraz umieszczenie urny w grobie urnowym lub innym miejscu przechowywania urn z prochami, 13) wykopanie, zasypanie, i uformowanie grobu urnowego i umieszczenie na nim krzyża albo palika, tabliczki z danymi zmarłego oraz wiązanki pogrzebowej i 4 zniczy. UWAGA: za czynności wymienione w pkt 12-13 - rozumie się także analogiczne czynności mające na celu umieszczenie urny z prochami w istniejącym grobie tradycyjnym. Zamawiający dopuszcza odzież używaną pod warunkiem, że będzie ona w dobrym stanie ( czysta, bez widocznych oznak zniszczenia). Usługi powinny być wykonywane według szczegółowych zasad określonych we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. , Nr 23 poz. 295., z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):93.70.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Nowy Eden A Sokołowska Zakład Usług Pogrzebowych s.c., ul. Sikorskiego 22d, 71-072 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 39727,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:44900,00
  • Oferta z najniższą ceną:44900,00/ Oferta z najwyższą ceną: 44900,00
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 517414 - 2012 z dnia 18.12.2012r. na świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - Sekcja II.1.4, ogłoszenie o zamówieniu nr 479880-2012 z dnia 29.11.2012r, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 29.11.2012r.,- wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% części wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 08-01-2014 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2014 13:05