Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 8006 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie -Śródmieście. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z decyzjami wydanymi przez upoważnionych pracowników Zamawiającego świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od Zamawiającego. Maksymalny wymiar usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określony będzie w decyzjach administracyjnych, natomiast zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych poszczególnym klientom określony będzie w indywidualnej karcie usług. Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta w godz. od 7.00 do 21.00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego potwierdzonej następnie w wydanej decyzji administracyjnej. Zamówienie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Śródmieście, Zamawiający przewiduje, że liczba klientów dla których będą świadczone usługi oraz liczba godzin usług wynosić będzie około 324 osób, liczba godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 12 500 godzin usług opiekuńczych i 600 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający szacuje iż, w ramach zamówienia zrealizuje co najmniej 80 % godzin usług opiekuńczych oraz co najmniej 50 % godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Zamawiający dopuszcza zrealizowanie ilości godzin usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ponad wartości określone w ust. 5, jednakże zmiana ilości godzin poszczególnych usług dopuszczalna jest w granicach maksymalnej wysokości zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy, wynikających z zawartej umowy. Maksymalna wysokość zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie stanowiła iloczyn cen jednostkowych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz przewidywanych szacunkowych ilości godzin usług. Usługi, które wymagają tylko jednego wejścia w środowisko w ciągu dnia muszą być świadczone przez jedną i tą samą osobę świadczącą usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w sposób stały i systematyczny w pełnym wymiarze określonym w decyzji oraz IKU. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby świadczącej usługi w przypadku choroby, urlopu, uzasadnionej woli klienta. W przypadku usług wymagających kilku wejść w środowisko w ciągu dnia, Zamawiający dopuszcza świadczenie usług przez kilka osób.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):85.31.21.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk spółka cywilna, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 161750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:161750,00
  • Oferta z najniższą ceną:161750,00/ Oferta z najwyższą ceną: 161750,00
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W związku z rezygnacją z podpisania umowy Firmy, która oferowała najkorzystniejszą ofertę w II części przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zamawiający dokonał wyboru kolejnej najkorzystniej jednak nie mógł zawrzeć umowy wcześniej niż w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W związku z koniecznością ciągłego świadczenia usług opiekuńczych dla klientów MOPR konieczne było zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt3 w celu ich zabezpieczenia 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 08-01-2014 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2014 15:32