Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

zawarcie umowy na świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem

Świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)
Numer ogłoszenia: 8198 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504050 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: projektem Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.); Wykonawca świadczyć będzie usługi koordynacji projektu w wymiarze maksymalnie 100 godzin zegarowych miesięcznie zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu w szczególności w biurze projektu znajdującym się na ternie miasta Szczecin jak i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia Wykonawcy sprzęt niezbędny do świadczenia usług tj. sprzęt komputerowy, materiały biurowe itp. Do zadań wykonawcy należeć będzie w szczególności: a) stały nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez personel zatrudniony do obsługi projektu i potwierdzanie wykonania prac, b) opracowywanie, powierzenie i kontrolowanie wykonania zakresu obowiązków personelu, c) zatwierdzanie list wynagrodzeń personelu zatrudnionego na potrzeby projektu, d) bieżąca współpraca z pracownikami biura projektu, reagowanie na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji projektu, e) opracowywanie i zgłaszanie z wyprzedzeniem harmonogramów i planów realizacji działań w 2014 r., dla poszczególnych grup beneficjentów, umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie postępowań wyłaniających wykonawców poszczególnych działań w ramach projektu przewidzianych na rok 2014, oraz wyłonienia beneficjentów poszczególnych działań, f) nadzorowanie dokonywania zakupów sprzętu i wyposażenia, g) bieżące nadzorowanie postępu merytorycznego i finansowego projektu, analiza przedkładanych dokumentów, h) gromadzenie ofert potencjalnych wykonawców zaplanowanych działań (kursów, szkoleń itp.) i przedłożenie ich Dyrektorowi MOPR celem dokonania wyboru wykonawców, i) nawiązanie kontaktów i bieżąca współpraca z wybranymi wykonawcami, j) nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji prac zleconych związanych z realizacją projektu, k) bieżące kontrolowanie sporządzanej dokumentacji oraz nadzór nad archiwizacją zgromadzonych dokumentów zgodnie z wytycznymi Instytucji pośredniczącej, l) terminowe i prawidłowe wypełnianie wniosków o płatność zgodnie z treścią zawartej umowy, w części dotyczącej postępu merytorycznego projektu oraz złożenie wypełnionego wniosku w siedzibie instytucji pośredniczącej, m) stosowanie się do wszelkich zaleceń Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji projektu, n) bieżące składanie raportów z postępu realizacji projektu Dyrektorowi MOPR oraz informowanie o wszelkich problemach i nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, o) przekazywanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na realizację zawartej umowy, w szczególności zmian w projekcie skutkujących koniecznością spisania aneksu do umowy, a także wszelkich informacji, których zgłoszenia wymaga Instytucja pośrednicząca, p) sporządzanie projektów umów z wykonawcami, q) złożenie Dyrektorowi MOPR pisemnego szczegółowego sprawozdania z realizacji zlecenia po jego zakończeniu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.01-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Paweł Wieczorkowski, ul. Zamenhofa 12/7, 72-010 Police, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 79200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 52800,00

·         Oferta z najniższą ceną: 52800,00/ Oferta z najwyższą ceną: 52800,00

·         Waluta: PLN.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 08-01-2014 15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2014 15:40