Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 9088 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowe utrzymanie czystości w lokalach, należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, których wykaz stanowi złącznik nr 1a i 1b do niniejszej umowy. Zakres usług utrzymania czystości obejmuje: 1) Czyszczenie i konserwację podłóg codzienne zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych, odkurzanie wykładzin, 2) Codzienne czyszczenie i konserwację mebli oraz odkurzanie mebli tapicerowanych, ścieranie kurzu z urządzeń biurowych, 3) Codzienne czyszczenie drzwi, grzejników, włączników światła, usuwanie pajęczyn, 4) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków na śmieci oraz wynoszenie ich do pojemników znajdujących się na zewnątrz budynków, 5) Utrzymanie czystości w toaletach: a) codzienne mycie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych i armatury wraz z myciem glazury terakoty, b) bieżąca wymiana wkładek dezynfekcyjnych w muszlach, c) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła i ręczników papierowych, zakupu tych materiałów dokonuje Wykonawca. 6) Bieżące utrzymanie w czystości wejść do lokali, czyszczenie poręczy, drzwi wraz z tablicami informacyjnymi, wycieraczek, 7) Utrzymanie w stałej czystości windy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):74.70.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: tak, projekt program: Projekt pn. Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sulejowskiej 45, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 9400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:12915,00
  • Oferta z najniższą ceną:12915,00/ Oferta z najwyższą ceną: 12915,00
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 166982 -2013 z dnia 26.04.2013r na utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - Sekcja II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu nr 122462-2013 na utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 27.03.2013, - wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 09-01-2014 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 09-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2014 11:55