Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z budynków należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z budynków należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 20792 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z budynków należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest odpłatna dostawa wody przez wykonawcę do nieruchomości zamawiającego i odprowadzanie z nich ścieków. Dostarczanie wody do nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 w sposób ciągły, o ciśnieniu zgodnym z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w tym zakresie przepisam, odbieranie ścieków odprowadzanych z nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 w sposób ciągły, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa, utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do miejsca stanowiącego granicę eksploatacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu i eksploatacji wykonawcy, kontrola urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kontrola jakości dostarczanej wody zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przez wykonawcę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):41.10.00.00-0, 90.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:07.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 27777,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:30000,00
  • Oferta z najniższą ceną:30000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 30000,00
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku, gdy dostawy mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Szczecinie jest jedynym wykonawcą mogącym świadczyć dostawę wody i odbiór ścieków na terenie miasta Szczecina w obiektach zamawiającego. Mając powyższe na uwadze wybór trybu udzielenia zamówienia jest zasadny

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 17-01-2014 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 17-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2014 14:51