Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 23766 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 266765 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, zwanych dalej usługami. Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wykorzystaniem istniejącej sieci telefonicznej, z której Zamawiający obecnie korzysta drogą kablową. Usługi nie mogą być świadczone z użyciem technologii alternatywnych np. drogą radiową, realizowanie połączeń telefonicznych przez Internet (VOIP). Wykaz Linii telefonicznych, cyfrowych i analogowych, będących w posiadaniu Zamawiającego - obowiązujących do końca trwających umów - stanowi załącznik nr 1b do siwz. Zamawiający generuje ruch wychodzący, który w okresie ostatnich 12 miesięcy kształtował się na średnim miesięcznym poziomie w godzinach : połączenia lokalne i strefowe - 460 , połączenia międzymiastowe - 21 , połączenia do sieci komórkowych - 265. Zakres świadczonych usług telekomunikacyjnych będzie obejmował: Usługi telekomunikacyjne: Abonamenty za linie telefoniczne analogowe POTS, Abonamenty za linie cyfrowe ISDN 2B+D, ISDN 2B+D z wiązkami PBX, DDI, Połączenia lokalne, Połączenia międzystrefowe, Połączenia do sieci komórkowych, Połączenia międzynarodowe na terenie Unii Europejskiej, Zapewnienie transmisji dla faksu, Połączenia pozostałe ( połączenia do biura numerów 118913, teleinformatyczne, itp. Generowanych z lokalizacji zamawiającego, połączenia międzynarodowe poza obszar UE) według taryfy operatora, Inne dostępne usługi telekomunikacyjne: Połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj.: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984. Usługi dodatkowe: Automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800, 0-801, 0-804, linie informacyjne 191XX, 193XX, 195XX, Przekierowanie połączeń, Prezentacja numeru itp., Bezpłatne blokady określonych grup połączeń. Bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi numerami firmy z wykorzystaniem numeracji skróconej na poszczególnych lokalizacjach. Sekundowe naliczanie czasu zrealizowanych połączeń ze wszystkimi numerów telefonów bez opłaty za inicjację połączenia. Zachowanie dotychczasowej numeracji telefonów. Zachowanie istniejącej numeracji skróconej wykorzystywanej do realizacji połączeń wewnątrz firmy. Zamawiający rozumie przez zachowanie numeracji skróconej zachowanie ostatnich trzech cyfr numeracji DDI na poszczególnych lokalizacjach, w ramach jego centrali. Bezpłatne ograniczanie połączeń (blokady). Bezpłatny wykaz zrealizowanych połączeń - biling szczegółowy dla wszystkich numerów głównych. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu: Bezpłatne okresowe przeglądy stanu technicznego pracy łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez bieżące, cykliczne ich pomiary, eliminowanie usterek, Techniczną pomoc związaną ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych po zgłoszeniu Zamawiającego obejmującą w szczególności: bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łączy, bezpłatne usuwanie awarii, wykonanie instalacji dodatkowej do głównego zakończenia sieci lub zmiana w jego przyłączeniu, sprawdzenie instalacji wykonanej poprzez Zamawiającego, Bezpłatną całodobową możliwość telefonicznej obsługi klientów. Stałość cen w okresie obowiązywania umowy. Rekompensata poniesionych przez Zamawiającego ewentualnych kosztów związanych z zachowaniem numerów. Automatyczny wybór numeru prefiksu operatora. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek przeprowadzenia procedury związanej z zachowaniem numerów. Dopuszczalna przerwa łączności przy zmianie operatora-medium - do 24 godzin. Zamawiający zastrzega sobie zachowanie dotychczasowej numeracji . Uwaga: Linia ISDN 2B+D o numerze 914857580 w Ośrodku przy ul. Sikorskiego 3 jest linią podkładową pod krótki numer 19289 i nie może ulec zmianie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):64.21.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Telekomunikacja Polska SA, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 214282,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:143701,92
  • Oferta z najniższą ceną:143701,92/ Oferta z najwyższą ceną: 163808,17
  • Waluta:PLN.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 21-01-2014 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2014 13:03