Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości zamawiającego
Numer ogłoszenia: 26780 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości zamawiajacego.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do budynków należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w sposób ciągły, o określonej mocy umownej, o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w tym zakresie przepisami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.12.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:4   

Nazwa:Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do budynków należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Edwarda Abramowskiego 19

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Wielkopolski Oddział Handlowy
w Poznaniu, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty:60000,00

·                  Oferta z najniższą ceną:60000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 60000,00

·                  Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·                  1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·                  2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie jest jedynym wykonawcą mogącym świadczyć dostawę gazu z sieci gazowej na terenie miasta Szczecina do urządzeń gazowych (np.: kotła gazowego co, kotłów gazowych co i cw oraz kuchenek gazowych) w obiekcie zamawiającego przy ul. Edwarda Abramowskiego 19 w Szczecinie. Mając powyższe na uwadze wybór trybu udzielenia zamówienia jest zasadny.

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 31.01.2014.15.16.53_zmiana_ogA_oszenia_o_zamA_wieniu_gaz.doc 2014-01-31 15:16:53 26KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 23-01-2014 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 23-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 31-01-2014 15:16