Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 38608 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Obsługa prawna MOPR obejmująca: a) konsultacje prawne i udzielenie porad prawnych pracownikom Ośrodka w szczególności z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rodzicielstwie zastępczym ,prawa cywilnego, administracyjnego, finansów publicznych, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, b) opiniowanie pod względem formalno- prawnym projektów umów, porozumień, regulaminów, zarządzeń, decyzji administracyjnych i innych dokumentów objętych zakresem działalności Zamawiającego, c) uczestniczenie w prowadzonych przez Zamawiającego naradach, rokowaniach, negocjacjach których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, d) sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi, e) udzielanie porad prawnych i konsultacji klientom Ośrodka w zakresie: prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, w tym klientom interwencji kryzysowej. f) sporządzenie opinii prawnych na zlecenie Zamawiającego, g) kompleksową obsługę prawną projektu dotyczącego pomocy społecznej współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej a realizowanego przez Zamawiającego. Świadczenie usług prawnych odbywać się będzie 4 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Zamawiającego przy czym: a) w poniedziałki przez dwóch radców prawnych lub adwokatów, b) we wtorki i czwartki przez jednego radcę prawnego lub adwokata, c) w piątki przez trzech radców prawnych lub adwokatów. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązanych do stałej współpracy z Zamawiającym przy użyciu, telefonu, faksu, poczty elektronicznej poza czasem określonym jako czas świadczenia usług prawniczych Zamawiający zapewni Wykonawcy we własnej siedzibie warunki niezbędne do wykonywania usług prawnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Firm Stefan Mazurkiewicz Kancelaria Radcy Prawnego, Mazurkiewicz Wesołowski Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. partnerska, ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 50688,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:60885,00
  • Oferta z najniższą ceną:60885,00/ Oferta z najwyższą ceną: 60885,00
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 16168-2012 z dnia 18.01.2012r oraz 100026 - 2013 z dnia 13.03.2013r. na na świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - Sekcja II.1.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 427662-2011 oraz 72854-2013 na świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, data zamieszczenia 15.12.2011r, 20.02.2013r - zamówienie uzupełniające jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 15.12.2011r. oraz 20.02.2013r., - wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 03-02-2014 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 03-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2014 15:14