Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 109010 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65488 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie szczegółowo określony w załączniku nr 1a do siwz wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy. Maksymalne ilości zamawianych artykułów zostały określone w załączniku nr 1a
do siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert jakościowo równoważnych spełniających równoważne parametry. Pod pojęciem fabrycznie nowe zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych: pojemność tuszu lub tonera, wydajność i jakość wydruku, w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Przy czym zastosowanie zaproponowanego produktu nie może spowodować utraty gwarancji użytkowanego sprzętu. W ofertach równoważnych w odpowiedniej pozycji załącznika nr 1a do siwz należy wskazać producenta, nazwę i oznaczenie stosowane przez producenta oferowanych produktów. W czasie trwania zamówienia Zamawiający zamówi u Wykonawcy poszczególne artykuły w ilości nie przekraczającej ilości maksymalnych, określonych w Kalkulacjach cen.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BLACKLINE Paweł Pinkowski z siedzibą w Szczecinie, Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 42024,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 37560,70

·         Oferta z najniższą ceną: 37560,70/ Oferta z najwyższą ceną: 60500,68

·         Waluta: PLN.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 01-04-2014 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 01-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2014 11:25