Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Szczecin: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: :Szkolenie z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, 136 z uprawnieniami na TUV, grupa materiałowa 1.1 (czarna blacha)

Szczecin: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: :Szkolenie z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, 136 z uprawnieniami na TUV, grupa materiałowa 1.1 (czarna blacha)
Numer ogłoszenia: 157708 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: :Szkolenie z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, 136 z uprawnieniami na TUV, grupa materiałowa 1.1 (czarna blacha).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, 136 z uprawnieniami na TUV, grupa materiałowa 1.1 (czarna blacha). Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych Uczestników Projektu Aktywna integracja w Szczecinie będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do pracy na stanowisku spawacza metodą MAG 135 i136. Liczba uczestników: 7 - 10 osób w jednej grupie szkoleniowej. Zamawiający nie dopuszcza podziału uczestników na mniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień: 805300008 Usługi szkolenia zawodowego. Wymaga się, aby szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Zakres tematyczny szkolenia ma zawierać 250 godzin zegarowych przypadających na uczestnika wraz z egzaminem. Zajęcia teoretyczne muszą obejmować 30 godzin zegarowych przypadających na uczestnika. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę. Zajęcia praktyczne muszą obejmować 220 godzin zegarowych przypadających na uczestnika. Szkolenie należy zrealizować według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia muszą odbywać się codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach pomiędzy 08.00-16.00. Zajęcia teoretyczne i praktyczne mają odbywać się w granicach administracyjnych miasta Szczecina..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna organizację szkolenia którego zakres tematyczny odpowiada zakresowi określonemu w Rozdziale XIV pkt 9 siwz dla grupy minimum 6 osób.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować minimum dwiema osobami, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły minimum 3 szkolenia, których zakres tematyczny odpowiada tematyce niniejszego zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) kalkulację cen na załączniku nr 1 a do siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu, maksymalna wysokość zobowiązań Zamawiającego wobec wykonawcy ulegnie zmianie o koszty zmienne przypadające na jednego uczestnika, 5) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.bip.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego ul. Sikorskiego 3, Szczecin pok 105.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Sikorskiego 3, Szczecin pok 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.05.2014.16.56.56_SIWZ_magazynier.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:56:56 941,6KB 137 razy
2 09.05.2014.16.57.02_wzA_r_umowy_magazynier.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:57:02 235,2KB 58 razy
3 09.05.2014.16.57.08_ZaA_A_cznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:57:08 12KB 52 razy
4 09.05.2014.16.57.13_ZaA_A_cznik_nr_1a_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:57:13 34KB 52 razy
5 09.05.2014.16.57.19_zaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:57:19 121,5KB 51 razy
6 09.05.2014.16.57.25_zaA__nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:57:25 12KB 52 razy
7 09.05.2014.16.57.32_zaA__nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:57:32 122,5KB 57 razy
8 09.05.2014.16.57.37_zaA_A_cznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:57:37 13KB 57 razy
9 09.05.2014.16.57.44_zaA_A_cznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:57:44 16KB 55 razy
10 09.05.2014.16.57.55_indywidualna_lista_obecnoA_ci.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:57:55 29KB 47 razy
11 09.05.2014.16.58.01_informacja_tygodniowa.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:58:01 283,5KB 52 razy
12 09.05.2014.16.58.20_Program_szkolenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 16:58:20 139,5KB 47 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 12.05.2014.08.25.05_modyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:25:05 25KB
2 12.05.2014.08.27.36_siwz_spawacz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:27:36 938,4KB
3 12.05.2014.08.28.02_wzA_r_umowy_spawacz_ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:28:02 236,3KB
4 12.05.2014.08.29.46_ZaA_A_cznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:29:46 128,5KB
5 12.05.2014.08.30.35_ZaA_A_cznik_nr_1a_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:30:35 112,5KB
6 12.05.2014.08.30.41_zaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:30:41 121,5KB
7 12.05.2014.08.30.50_zaA__nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:30:50 12KB
8 12.05.2014.08.31.04_zaA__nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:31:04 122,5KB
9 12.05.2014.08.31.38_zaA_A_cznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:31:38 16KB
10 12.05.2014.08.32.02_zaA_A_cznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:32:02 132,5KB
11 12.05.2014.08.32.19_indywidualna_lista_obecnoA_ci.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:32:19 29KB
12 12.05.2014.08.32.31_informacja_tygodniowa.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:32:31 283,5KB
13 12.05.2014.08.32.43_Program_szkolenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-12 08:32:43 139,5KB
14 16.05.2014.11.48.38_modyfikacja_II.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:48:38 10KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 16.05.2014.11.49.20_modyfikacja_II.doc 2014-05-16 11:49:20 10KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 09-05-2014 16:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 19-05-2014 17:38