Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług prawnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług prawnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w SzczecinieNumer ogłoszenia: 205802 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług prawnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Udzielanie porad prawnych i konsultacji klientom MOPR - uczestnikom Projektu pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie w zakresie: prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy. Świadczenie usług prawnych odbywać się będzie w lokalizacji Zamawiającego przy Al. Jana Pawła II 42 w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Projekt pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:02.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Firm Stefan Mazurkiewicz Kancelaria Radcy Prawnego Mazurkiewicz Wesołowski Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. Partnerska, Cieszyński, ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 7804,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:9600,00
  • Oferta z najniższą ceną:9600,00/ Oferta z najwyższą ceną:9600,00
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 186372 - 2014 z dnia 03.06.2014r. na świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - Sekcja II.1.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 93214-2014 na świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, data zamieszczenia 19.03.2014r, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 19.03.2014r., - wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 18-06-2014 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 18-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2014 09:39