Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Numer ogłoszenia: 408514 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe sprzątanie w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie o łącznej powierzchni 6 134,19m2 według wykazu stanowiącego załącznik nr 1a do siwz. Zakres prac porządkowych dla pomieszczeń wskazanych w zał. 1a do siwz obejmuje: Czyszczenie i konserwację podłóg: codzienne zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych, odkurzanie wykładzin, wypranie wykładzin dywanowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, pokrywanie powłoką akrylową - posiadającą właściwości antypoślizgowe podłóg i posadzek zmywalnych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, Codzienne czyszczenie i konserwację mebli oraz odkurzanie mebli tapicerowanych, ścieranie kurzu z urządzeń biurowych. Codzienne czyszczenie drzwi, grzejników, włączników światła, usuwanie pajęczyn, Codzienne opróżnianie koszy na śmieci oraz niszczarek wraz z wymianą worków na śmieci (worki na śmieci wykonawca dostarcza we własnym zakresie) oraz wynoszenie ich do pojemników znajdujących się na zewnątrz budynków. (Istnieje możliwość konieczności segregacji śmieci - w tej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany do dodatkowego wyrzucania posegregowanych śmieci z pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego), Utrzymanie czystości w toaletach: codzienne mycie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych i armatury wraz z myciem glazury terakoty, bieżąca wymiana wkładek dezynfekcyjnych w muszlach (wkładki kupuje wykonawca) , bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych oraz płynu do mycia naczyń - (zakup należy do wykonawcy) Bieżące utrzymanie w czystości wejść do lokali, czyszczenie poręczy, drzwi wraz z tablicami informacyjnymi, wycieraczek, Utrzymanie w stałej czystości windy dwukrotne mycie okien wraz z kratami w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 15.30 do godz. 22.00, za wyjątkiem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w lokalizacji przy ul. Strzałowskiej 9 oraz Abramowskiego 19 - w tych pomieszczeniach sprzątanie winno odbywać się do godziny 13.30. Ponadto sprzątanie w pomieszczeniach w których znajdują się kasy (w lokalizacji: Sikorskiego 3, Jana Kazimierza 20, Kaszubska 30, Struga 10, Abramowskiego 19, Strzałowska 9) odbywać się będzie w dniach i godzinach pracy kas określonych w załączniku nr 1b do siwz. Wykonawca świadcząc usługi zobowiązany będzie do: Kontrolowania i nadzorowania stanu utrzymania czystości w poszczególnych lokalach, należących do Zamawiającego. Wykonywania usług z należyta starannością i uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego. Uwagi na temat nienależytego wykonania usługi opisujące miejsce, termin i rodzaj zaniedbań ze strony Wykonawcy, zostaną odnotowane pisemnie przez Zamawiającego. Wykonawca potwierdza pisemnie przyjęcie do wiadomości każdej odnotowanej uwagi. Zaopatrywania we własnym zakresie osób realizujących usługi z ramienia Wykonawcy w odpowiednią odzież roboczą i środki zabezpieczające, Wykonywania usług przy użyciu własnych profesjonalnych urządzeń, z zastosowaniem własnych środków czystości. Zaopatrywania we własnym zakresie toalety w budynkach MOPR we wkładki do dezynfekcji muszli, papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe oraz pomieszczenia socjalne w ręczniki papierowe i płyn do mycia naczyń. Dostarczania Zamawiającemu danych osób wykonujących usługę sprzątania (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu). Zamawiający może zażądać zmiany osoby wykonującej usługi z ramienia Wykonawcy wskazując mu na piśmie uzasadnioną przyczynę. Zgłaszania Zamawiającemu na piśmie wszelkich stwierdzonych usterek i uszkodzeń powstałych w majątku Zamawiającego w związku z wykonywaniem usług utrzymania czystości. Osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy zobowiązane są do zamykania sprzątanych lokali Zamawiającego po zakończeniu pracy oraz do zazbrajania systemu alarmowego w lokalach w których jest zainstalowany. Osoby świadczące usług i z ramienia wykonawcy winne posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pełnego zakresu prac będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniać osoby przewidziane do realizacji zamówienia jako zatrudnione na umowę o pracę, wskazane w załączniku nr 5 do siwz. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika Wykonawcy lub przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby wymagania określone w siwz w stosunku do kadry były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań odnośnie zatrudniania osób przewidzianych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz opis sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do siwz. Warunki finansowania: Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z § 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do siwz. Dostępność dokumentów przetargowych: Dokumenty przetargowe tj. siwz wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej zamawiającego. Adres podany jest w ogłoszeniu o zamówieniu.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, jednak nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 12 osobami do realizacji zamówienia (sprzątania pomieszczeń biurowych) z których przynajmniej 4 osoby będą zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, na cały okres realizacji zamówienia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł brutto III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: ?wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; ?opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: ?oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; ?aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: ?nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej ?lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2.ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3.odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). III.7) ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne ? należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ? jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - deklaracja zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. zajdzie konieczność likwidacji pomieszczeń, lokali lub zmiany miejsca ich lokalizacji, zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 70-323 Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok. 107. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 10:00, miejsce: 70-323 Szczecin, ul. Sikorskiego3 pok.301. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.12.2014.14.08.28_20141211SIWZ_sprzatanie_MOPR_na_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-12 14:08:28 299,6KB 95 razy
2 12.12.2014.14.09.35_zaA_A_cznik__nr_1__do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-12 14:09:35 43,5KB 86 razy
3 12.12.2014.14.09.45_zaA_._nr_1a_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-12 14:09:45 154,5KB 89 razy
4 12.12.2014.14.09.53_zaA_._nr_1b_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-12 14:09:53 73,5KB 85 razy
5 12.12.2014.14.10.04_zaA_A_cznik_nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-12 14:10:04 32KB 79 razy
6 12.12.2014.14.10.16_zaA_A_cznik_nr_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-12 14:10:16 31,5KB 79 razy
7 12.12.2014.14.10.24_ZaA_A_cznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-12 14:10:24 29,5KB 80 razy
8 12.12.2014.14.10.32_zaA_A_cznik_nr__5_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-12 14:10:32 38KB 85 razy
9 12.12.2014.14.10.42_zaA_A_cznik_nr_6_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-12 14:10:42 30,5KB 114 razy
10 12.12.2014.14.11.14_20141211_wzA_r_umowy_sprzA_tanie_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-12 14:11:14 186,0KB 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 12-12-2014 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 19-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 12-12-2014 14:13