Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 710 - 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329926 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe sprzątanie w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie o łącznej powierzchni 6 244,28m2 według wykazu stanowiącego załącznik nr 1a do siwz. Zakres prac porządkowych dla pomieszczeń wskazanych w zał. 1a do siwz obejmuje: 1) Czyszczenie i konserwację podłóg: a) codzienne zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych, odkurzanie wykładzin, b) wypranie wykładzin dywanowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, c) pokrywanie powłoką akrylową - posiadającą właściwości antypoślizgowe podłóg i posadzek zmywalnych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 2) Codzienne czyszczenie i konserwację mebli oraz odkurzanie mebli tapicerowanych, ścieranie kurzu z urządzeń biurowych. 3) Raz w tygodniu mycie drzwi, grzejników, włączników światła, usuwanie pajęczyn, 4) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci oraz niszczarek wraz z wymianą worków na śmieci (worki na śmieci wykonawca dostarcza we własnym zakresie) oraz wynoszenie ich do pojemników znajdujących się na zewnątrz budynków. (Istnieje możliwość konieczności segregacji śmieci - w tej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany do dodatkowego wyrzucania posegregowanych śmieci z pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego), 5) Utrzymanie czystości w toaletach: a) codzienne mycie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych i armatury wraz z myciem glazury terakoty, b) bieżąca wymiana wkładek dezynfekcyjnych w muszlach (wkładki kupuje wykonawca we własnym zakresie) , c) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych oraz płynu do mycia naczyń - (zakup należy do wykonawcy) 6) Bieżące utrzymanie w czystości wejść do lokali, czyszczenie poręczy, drzwi wraz z tablicami informacyjnymi, wycieraczek, 7) Utrzymanie w stałej czystości windy, 8) Dwukrotne mycie okien wraz z kratami w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (1 mycie w miesiącach marzec-kwiecień, 2 mycie w miesiącach wrzesień- październik). Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 15.30 do godz. 22.00, za wyjątkiem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w lokalizacji przy ul. Strzałowskiej 9 - w tych pomieszczeniach sprzątanie winno odbywać się do godziny 13.30. Ponadto sprzątanie w pomieszczeniach w których znajdują się kasy (w lokalizacji: Sikorskiego 3, Jana Kazimierza 20, Kaszubska 30, Struga 10, Abramowskiego 19, Strzałowska 9) odbywać się będzie w dniach i godzinach pracy kas określonych w załączniku nr 1b do siwz. Wykonawca świadcząc usługi zobowiązany będzie do: 1) Kontrolowania i nadzorowania stanu utrzymania czystości w poszczególnych lokalach, należących do Zamawiającego a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy, wykonawca zapewnia stawiennictwo swojego przedstawiciela w czasie nie dłuższym niż 1,5 godziny w dniu zgłoszenia. 2) Wykonywania usług z należyta starannością i uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego. Uwagi na temat nienależytego wykonania usługi opisujące miejsce, termin i rodzaj zaniedbań ze strony Wykonawcy, zostaną odnotowane pisemnie przez Zamawiającego. Wykonawca potwierdza pisemnie przyjęcie do wiadomości każdej odnotowanej uwagi. 3) Zaopatrywania we własnym zakresie osób realizujących usługi z ramienia Wykonawcy w odpowiednią odzież roboczą i środki zabezpieczające, 4) Wykonywania usług przy użyciu własnych profesjonalnych sprawnie działających urządzeń, narzędzi i sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bhp oraz ochrony środowiska, z zastosowaniem własnych środków czystości (preparatów profesjonalnych do czyszczenia pomieszczeń publicznych) o dobrej jakości dostosowanych do danego rodzaju powierzchni. 5) Zaopatrywania we własnym zakresie toalet w budynkach MOPR we wkładki do dezynfekcji muszli, papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe oraz pomieszczenia socjalne w ręczniki papierowe i płyn do mycia naczyń. 6) Dostarczania Zamawiającemu danych osób wykonujących usługę sprzątania (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu). Zamawiający może zażądać zmiany osoby wykonującej usługi z ramienia Wykonawcy wskazując mu na piśmie uzasadnioną przyczynę. 7) Realizacji zamówienia osobami wskazanymi w ofercie - wykazie osób, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt. 4 umowy. 8) Informowania Zamawiającego o każdej potrzebie zmiany kadry ujętej w wykazie osób o którym mowa w pkt 7 odpowiednio wcześniej, w formie pisemnej. Zmiana personelu wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 9) Zgłaszania Zamawiającemu na piśmie wszelkich stwierdzonych usterek i uszkodzeń powstałych w majątku Zamawiającego w związku z wykonywaniem usług utrzymania czystości. 10) Przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), 11) Przeszkolenia osób wskazanych do realizacji usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy zobowiązane są do zamykania sprzątanych lokali Zamawiającego po zakończeniu pracy oraz do zazbrajania systemu alarmowego w lokalach w których jest zainstalowany. Osoby świadczące usługi z ramienia wykonawcy winne posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pełnego zakresu prac będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniać minimum 2 osoby przewidziane do realizacji zamówienia jako zatrudnione na umowę o pracę, wskazane w załączniku nr 5 do siwz. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika Wykonawcy lub przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby wymagania określone w siwz w stosunku do kadry były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca przewiduje zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, wówczas będzie zobowiązany do wskazania takiej ilości osób aby łączna suma wymiaru etatów wynosiła co najmniej 2 jako pełnowymiarowe etaty. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań odnośnie zatrudniania osób przewidzianych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz opis sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do siwz. Warunki finansowania: Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z § 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do siwz. Dostępność dokumentów przetargowych: Dokumenty przetargowe tj. siwz wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej zamawiającego. Adres podany jest w ogłoszeniu o zamówieniu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TIP TOP PRZEMYSŁAW STRZELECKI, UL. ZABUŻAŃSKA 3A, 71-051 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 275609,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 213554,38
  • Oferta z najniższą ceną: 213554,38 / Oferta z najwyższą ceną: 333444,60

Waluta: PLN

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 04-01-2016 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 04-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2016 11:31