Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

06/01/2016 S3 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta I. II. IV. V. VI. Polska-Szczecin: Usługi opieki dziennej 2016/S 003-003101 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Miasto Szczecin ? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie gen. Sikorskiego 3 Osoba do kontaktów: Anna Sankowska 70-323 Szczecin POLSKA Tel.: +48 914857534 E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl Faks: +48 914857603 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.mopr.szczecin.pl I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Agencja/urząd regionalny lub lokalny I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ochrona socjalna I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szczecin. Kod NUTS PL424 II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od Zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję Zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez Wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez Zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7:00 do 21:00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze z zastrzeżeniem iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, Wykonawca świadczyć będzie Usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 85312100 II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Wartość: 7 126 500 PLN Bez VAT Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 1. Cena. Waga 40 2. Jakość. Waga 35 3. Wskażnik zatrudnienia na umowę o pracę. Waga 20 4. Minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi. Waga 5 IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą DO/341-8/15 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 213-389459 z dnia 4.11.2015 Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 3 - Nazwa: Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2015 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Pomoc Opieka Pielęgnacja V. R Bożyk S.c. ul. Matejki 22 70-530 Szczecin POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 6 522 750 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 4 195 500 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 3 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: 2 Część nr: 4 - Nazwa: Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2015 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Pomoc Opieka Pielęgnacja V. R Bożyk S.c. ul. Matejki 22 70-530 Szczecin POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 4 531 500 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 931 000 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 3 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.2) Informacje dodatkowe: VI.3) Procedury odwoławcze VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA VI.3.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odowławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 5.1.2016

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 07-01-2016 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 07-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 07-01-2016 14:31