Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku

Szczecin: Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku
Numer ogłoszenia: 91473 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku przy ul. Ściegiennego 67/2 w Szczecinie (zwanych dalej także Usługami) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usług opieki i wsparcia mieszkańcom mieszkania chronionego znajdującego się w Szczecinie przy ul. Ściegiennego 67/2. Maksymalna liczba mieszkańców wynosi 6 osób. Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do: zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie: a) stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym: - zmiana dzienna: od godz. 7:00 do godz. 19:00 - podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 1 innej osoby która będzie sprawowała opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej, zmiana nocna: od godz. 19:00 do 7:00 - podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę , b) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza, c) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi, d) utrzymywania porządku w mieszkaniu, e) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp., f) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców, g) zapewnienia środków higieny osobistej, środków czystości, h) pilnowania przyjmowania leków przez mieszkańców, i) pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, j) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe, k) organizowania świąt i uroczystości, l) pomocy w wykupywaniu leków zaleconych przez lekarza, m) umożliwienia odbywania praktyk religijnych, n) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w kwocie określonej przez Zamawiającego, o) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej przez Zamawiającego, p) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia, q) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00, r) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk - Spółka Cywilna, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84275,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 84275,57
  • Oferta z najniższą ceną: 84275,57 / Oferta z najwyższą ceną: 84275,57
  • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 26066-2016 z dnia 05.02.2016r. na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku- w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - Sekcja II.1.5, ogłoszenie o zamówieniu numer 2016-8186 z dnia 12.01.2016r, - zamówienie uzupełniające jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 12.01.2016r.,- wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 17-06-2016 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 17-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 17-06-2016 11:14