Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie

Szczecin: Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 140510 - 2016; data zamieszczenia: 05.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156121 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową w oparciu o pomocnicze przedmiary robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie szczegółowo opisane w siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.26.00.00-0, 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MIGBUD SP. Z o.o., Lewandowskiego 5/9, 70-237 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 387185,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 392000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 392000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 534557,26
  • Waluta: PLN .

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 05-09-2016 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 05-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2016 09:03