Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

Ogłoszenie nr 500051247-N-2017 z dnia 30-10-2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 543335300000, ul. ul. Gen. Sikorskiego 3, 70323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 48 50 563, e-mail zam.publiczne@mopr.szczecin.pl, faks 091 48 57 603. Adres strony internetowej (url): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 341.9.2017 II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w pięciu mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku 3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany do zapewnienia usług opieki i wsparcia mieszkańcom pięciu mieszkań chronionych. Maksymalna liczba mieszkańców wynosi: 1) 5 osób dla mieszkania nr 1 2) 5 osób dla mieszkania nr 2 3) 6 osób dla mieszkania nr 3 4) 6 osób dla mieszkania nr 4 5) 6 osób dla mieszkania nr 5 -mieszkania nr 1, 3, 4, 5 znajdują się w centrum Szczecina natomiast mieszkanie nr 2 w Dzielnicy Stołczyn. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 85312100-0 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie z wolnej ręki III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 149328 Waluta PL IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Pomoc Opieka Pielegnacja V.R.Bożyk Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Matejki 22 pok. 523 Kod pocztowy: 70-530 Miejscowość: Szczecin Kraj/woj.: zachodniopomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 149328 Oferta z najniższą ceną/kosztem 149328 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149328 Waluta: PL IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt6 ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie art. 138o ustawy - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 09.01.2017r. na stronie internetowej zamawiającego, - w IWZ załączniku do ogłoszenia ? zaproszenia do złożenia oferty z dnia 20.12.2016r. przewidziane było zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamówienie jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego, - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 20.12.2016r.,- wartość zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego i jest powtórzeniem zamówienia podstawowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 30-10-2017 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 30-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 30-10-2017 14:55