Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecine

Ogłoszenie nr 500011345-N-2018 z dnia 15-01-2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecine

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 543335300000, ul. ul. Gen. Sikorskiego 3, 70323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 48 50 563, e-mail zam.publiczne@mopr.szczecin.pl, faks 091 48 57 603.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecine Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

341-18.2017 II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień . 3. Usługa pogrzebowa powinna obejmować następujące czynności: 1) Pogrzeb tradycyjny: a) dostarczenie trumny wyściełanej sosnowej, lakierowanej bez względu na rozmiar, b) dostarczenie 4 zniczy pogrzebowych (o gramaturze wkładu 120 g) i wiązanki kwiatów (5- kwiatów na podłożu świerkowym), c) dostarczenie krzyża lub palika (w zależności od wyznania zmarłego), d) dostarczenie tabliczki z danymi zmarłego, e) przewiezienie zwłok z miejsca wskazanego przez zamawiającego do chłodni na cmentarzu – w granicach Miasta Szczecin, f) umieszczenie zwłok w worku dostarczonym przez wykonawcę, g) dostarczenie ubrania dla zmarłego: • kobieta – sukienka albo kostium, bielizna, rajstopy, buty, • mężczyzna: - garnitur, koszula, krawat, bielizna, skarpety, buty, h) przygotowanie zwłok do pochowania (kosmetyka ciała i ubranie ciała w odzież, jeżeli pozwala na to stan zwłok albo zawinięcie ciała w prześcieradło dostarczone przez wykonawcę), i) umieszczenie klepsydr w miejscu zamieszkania zmarłego i na bramach cmentarza, j) wystawienie trumny w kaplicy cmentarnej oraz przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przy udziale mistrza ceremonii lub kapłana, k) obsługa pogrzebu, w tym przewóz karawanem trumny ze zwłokami w obrębie cmentarza oraz umieszczenie trumny w przygotowanym grobie, l) wykopanie jednorzędowego grobu lub wybranie ziemi z istniejącego grobu głębinowego, m) pogłębienie wykopanego grobu zwykłego do grobu głębinowego, n) zasypanie i uformowanie grobu oraz umieszczenie na nim krzyża albo palika, tabliczki z danymi zmarłego, wiązanki oraz zniczy. 2) Pogrzeb z wykorzystaniem kremacji zwłok: a) dostarczenie trumny kremacyjnej drewnianej lub drewnopodobnej bez względu na rozmiar, b) dostarczenie urny na prochy, c) dostarczenie 4 zniczy pogrzebowych (o gramaturze wkładu 120 g) i wiązanki kwiatów (5- kwiatów na podłożu świerkowym), d) dostarczenie krzyża lub palika (w zależności od wyznania zmarłego), e) dostarczenie tabliczki z danymi zmarłego, f) przewiezienie zwłok z miejsca wskazanego przez zamawiającego do chłodni na cmentarzu – w granicach Miasta Szczecin, g) umieszczenie zwłok w worku dostarczonym przez wykonawcę, h) dostarczenie ubrania dla zmarłego: • kobieta – sukienka albo kostium, bielizna, rajstopy, buty, • mężczyzna: - garnitur, koszula, krawat, bielizna, skarpety, buty, i) przygotowanie zwłok do kremacji (kosmetyka ciała i ubranie ciała w odzież, jeżeli pozwala na to stan zwłok albo zawinięcie ciała w prześcieradło dostarczone przez wykonawcę), j) umieszczenie klepsydr w miejscu zamieszkania zmarłego i na bramach cmentarza, k) wystawienie urny z prochami w kaplicy cmentarnej oraz przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przy udziale mistrza ceremonii lub kapłana, l) obsługa pogrzebu, w tym przewóz karawanem urny z prochami w obrębie cmentarza oraz umieszczenie urny w grobie urnowym lub innym miejscu przechowywania urn z prochami, m) wykopanie, zasypanie, i uformowanie grobu urnowego i umieszczenie na nim krzyża albo palika, tabliczki z danymi zmarłego oraz wiązanki pogrzebowej i 4 zniczy. UWAGA: a) za czynności wymienione w pkt l) do m) – rozumie się także analogiczne czynności mające na celu umieszczenie urny z prochami w istniejącym grobie tradycyjnym. b) zamawiający dopuszcza odzież używaną pod warunkiem, że będzie ona w dobrym stanie (czysta, bez widocznych oznak zniszczenia). c) tabliczka z danymi zmarłego powinna być metalowa. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności niezbędnych do sprawienia pogrzebu zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym do wyrobienia aktu zgonu). 5. Łączna cena za wykonanie usługi pogrzebowej ustalana będzie jako suma cen jednostkowych za poszczególne czynności wykonane w ramach tej usługi, obliczona na podstawie cen podanych przez wykonawcę w kalkulacji cen na zał. nr 1a do zaproszenia. 6. Usługi powinny być wykonywane według szczegółowych zasad określonych we wzorze umowy, oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912 ) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie. 7. Zamawiający w trakcie trwania umowy zamówi łącznie nie więcej niż 160 usług pogrzebowych. Podana ilość jest liczbą maksymalną. Usługi będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień wystawianych przez uprawnionych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Ok. 50% usług będzie obejmować pogrzeb tradycyjny a ok. 50 % pogrzeb z wykorzystaniem kremacji zwłok – ilości te są orientacyjne. 8. W przypadku zamówienia przez zamawiającego mniejszej od maksymalnej liczby usług pogrzebowych lub też innej ilości usług z pogrzebem tradycyjnym w stosunku do ilości usług z wykorzystaniem kremacji zwłok wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu wobec zamawiającego. 9. W przypadku gdy w okresie realizacji zamówienia, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego np. z powodu znacznego wzrostu ilości pochówków powyżej ilości maksymalnych, dopuszcza się zwiększenie ilości usług pogrzebowych. Zmiany o których mowa nie mogą prowadzić do zwiększenia maksymalnej wysokości zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy określonej w zawartej umowie. II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 98370000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 240740.74
Waluta pl IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Salon pogrzebowy Helios sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gryfińska 23A
Kod pocztowy: 74-100
Miejscowość: Czepino
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 235360
Oferta z najniższą ceną/kosztem 235360
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 235360
Waluta: PL IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

     

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 ppkt 4) ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ppkt. 4) w postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku. Ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 618770-N-2017 z dnia 2017-11-20 w odpowiedzi nie wpłynęła żadna oferta.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 15-01-2018 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2018 15:19